Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Woźniki

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Woźniki

 

Wspólny Słownik Zamówień: 66110000-4

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2013-12-31

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:

www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

·        w zakresie proceduralnym:

1

  Zdzisław Hryciuk -  tel. ( 034) 36 69 927.

 

·        w zakresie merytorycznym:

1

  Dorota Musik - Skarbnik tel. (034) 36 69 916

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 do dnia 2009-12-14 do godz. 11:30.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp:

Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

0

Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

1

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3

Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr

Kryterium
Waga
1

Cena (opłata za prowadzenie rachunków bieżących)

40%

2

Cena (opłata za prowadzenie rachunków pomocniczych)

40%

3

Oprocentowanie srodków na rachunkach

20%

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-12-04
Dokument wytworzony przez: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ i INWESTYCJI (GK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Hryciuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2009 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 851
04 grudnia 2009 12:34 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany