Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont drogi gminnej ul. Św. Antoniego w Woźnikach

Woźniki: Remont drogi gminnej ul. Św. Antoniego w Woźnikach Numer ogłoszenia: 109329 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , ul. Rynek 1

Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej

Woźniki: Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy masy asfaltowej Numer ogłoszenia: 37159 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej

Woźniki: Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy Woźniki przy pomocy mieszaniny grysowo emulsyjnej Numer ogłoszenia: 36303 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Przebudowa dróg: powiatowej 2312S, gminnej 635011S i gminnej 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 i wojewódzkiej 789 w Woźnikach

Woźniki: Przebudowa dróg: powiatowej 2312S, gminnej 635011S i gminnej 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 i wojewódzkiej 789 w Woźnikach Numer ogłoszenia: 19165 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki

( zamieszczone w BZP w dniu 03/09/2010, nr ogłoszenia: 241057-2010) Zamawiający: Gmina Woźniki Rynek 11 42-289 Woźniki Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w zakresie proceduralnym: 1 Zdz

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Śl.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Śl. Wspólny Słownik Zamówień: 45320000-6 Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2011-09-30 Termin związania ofertą: 30 dni W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w...

Zatrzymaj banner przewijany