Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zobacz archiwum »

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY WOŹNIKI NA LATA 2007-2010 z perspektywą do roku 2018

UCHWAŁA Nr 309/XXVIII/2009

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2009r.

 

w sprawie przyjęcia :

 

Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Wożniki na lata 2007 - 2010 z perspektywą do roku 2018.


 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) , art.17 i 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami) w związku z art.14 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami) oraz art.100 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( tj. Dz.U z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami),Rada Miejska w Woźnikach,


 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa Śląskiego, Zarządu Powiatu Lublinieckiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

uchwala:


 

§1.


 

Przyjąć Plan Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Woźniki na lata 2007 - 2010 z perspektywą do roku 2018., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 §2.


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 §3.


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2009 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1303
06 listopada 2015 13:10 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 13:08 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2009 12:26 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl