Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy G ZOZ w Woźnikach zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ Nr 0053/1/15 z posiedzenia Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z dnia 27 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 0053/1/15

z posiedzenia Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia

w Woźnikach z dnia 27 marca 2015 roku.

 

            Zebranie otworzył Burmistrz Alojzy Cichowski witając zebranych i przedstawiając porządek obrad.

 

            W imieniu chorego dyrektora GZOZ występował p Andrzej Kubat, który odczytał list skierowany przez dyrektora do Rady. Następnie zreferował sprawozdanie finansowe za rok 2014. działalność GZOZ Woźniki opiera się głównie o działalność POZ. Nie udało się uzyskać wszystkich kontraktów w konkursach NFZ na 2014 (rehabilitacja i opieka długoterminowa), w związku z czym musiano przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia (6 osób). Obecnie prowadzone są prace związane z certyfikowanie ISO (wymogi NFZ), które powinny pozwolić na odzyskanie utraconych kontraktów w roku 2016. Za nadwykonania NFZ nie zapłacił 60.000 zł. Pomimo tego udało się zamknąć rok 2014 z zyskiem w wysokości 34.000 zł, który przeznaczono na zwiększenie wynagrodzeń.

Pan Łucjan Garus zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu opisowym jest błędnie wykazana liczba pacjentów w OZ Kamienica. Ponieważ liczba w sprawozdaniu różni się znacznie od lat poprzednich oraz od zapisów prowadzonych w OZ Kamienica p Kubat obiecał sprawdzić zapisy systemowe. Być może błąd powstał przez przypisanie pacjentów do innego ośrodka.

Pan Garus stwierdził, że w OZ Kamienica powinien zostać zatrudniony lekarz pediatra na etat. Zobowiązał się do tego p Kubat.

P Garus poprosił o rozbicie pozycji „materiały niemedyczne”. P Kubat przedstawił co wchodzi w te koszty, a p Burmistrz stwierdził, że koszty w sprawozdaniu są na tyle czytelnie przedstawione, że nie ma potrzeby ich uszczegóławiania.

Pan Andrzej Staron zauważył znaczne cięcie kosztów. P Kubat wyjaśnił, że spowodowane to zostało nieotrzymaniem kontraktów i zmianami w strukturze zatrudnienia. Uzyskanie dodatkowych przychodów z nowych kontraktów będzie możliwe dopiero w roku 2016. P Burmistrz zauważył, że plan finansowy na 2015 został zmniejszony właśnie z tej przyczyny i należy szukać dodatkowych dochodów dla GZOZ.

Pani Ilona Ciura zwróciła uwagę, że średni personel medyczny od 5 lat nie otrzymał podwyżek, a te ostatnie są jedynie symboliczne. Pielęgniarki otrzymały zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego o 13,80 zł, ale wiązało się to z likwidacją wcześniej posiadanego dodatku. Pani Regina Sowa (przedstawiciel pracowników GZOZ) zwróciła uwagę, że zwiększona została stawka kapitacyjna na pacjenta o 40 zł. P Kubat poinformował, że ze zwiększonej stawki kapitacyjnej obecnie GZOZ musi pokryć koszty leczenia, które wcześniej były oddzielnie konkraktowane przez NFZ, czyli de facto dochody GZOZ z tego tytułu się nie zmieniły. Pani Ciura poprosiła w imieniu średniego personelu o godziwą podwyżkę.

Pan Staron poprosił o rozbicie kosztów wynagrodzeń z wyszczególnieniem na lekarzy, średni personel i administrację oraz o rozbicie tego na poszczególne ośrodki. P Burmistrz zwrócił uwagę, że administracja jest wspólna dla całości GZOZ. Ostatecznie zobowiązano dyrekcję GZOZ do uwzględnienia tego postulatu w kolejnych sprawozdaniach.

Zebrani postanowili przyjąć jednogłośnie sprawozdanie finansowe za 2014 rok, co znajduje się w podjętej uchwale Nr 1/I/15.

 

Następnie zajęto się planem finansowym GZOZ na rok 2015, który przedstawił p Kubat.

P Burmistrz zwrócił uwagę, że nieuzyskanie kontraktów skutkuje zmniejszeniem założonych kwot dochodów. P Kubat poinformował, ze obecnie całość planu finansowego opiewa na kwotę 2,2 mln zł (planowana w grudniu 2014 ma 2,5 mln), a po stronie wydatków zmniejszone zostały koszty wynagrodzeń w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją. Koszty te się równoważą. Plan finansowy był szacowany na podstawie umów obowiązujących w 2014 roku. W planie nieuwzględniono również podniesienia kwoty kapitacyjnej, ale ponieważ za nią idzie również ponoszenie dodatkowych kosztów leczenia w równoważnej kwocie, dochody te się wyzerują. Wobec powyższego w planie finansowym nie zakładano żadnych podwyżek dla personelu.

P Ciura zapytała o prowadzenie rehabilitacji w GZOZ. Jedynie w OZ Starcza udało się ją zakontraktować na wysokości połowy wcześniejszego kontraktu. W OZ Woźniki gabinet został wydzierżawiony prywatnemu podmiotowi. W Starczy pacjenci nie korzystają z możliwości odpłatnych zabiegów. Pani Ciura zaproponowała zmniejszenie cen, aby wykorzystać sprzęt oraz zatrudnionych w OZ ludzi.

P Burmistrz poinformował, że dochody z najmu apteki, czynsz z pogotowia oraz umorzenia z podatków lokalnych stanowią dochód dla GZOZ Woźniki.

P Kubat zapowiedział, że w 2016 przy nowym kontraktowaniu może zmienić się ilość zawartych kontraktów (na co osobiście liczy). Korzystając z okazji poprosił przedstawiciela wojewody śląskiego o zainteresowanie się przygotowywanymi przez NFZ standardami świadczeń medycznych. P Przemysław Jagusiak poinformował, że na chwilę obecną nie ma jeszcze żadnych konkretnych decyzji jak ma ten system wyglądać.

Pani Ciura zapytała, czy są szanse na zwiększenie środków na POZ. Nawet jeśli te środki zostaną zwiększone to będzie się to wiązało ze zwiększeniem kosztów leczenia, czyli środki te się wyzerują w ostatecznym rachunku.

Pan Garus zapytał czy z ekonomicznego punktu widzenia opłacalne byłoby dla lekarza przejęcie całego ośrodka np. OZ Starcza. P Kubat stwierdził, że jego zdaniem jest to nieopłacalne. Nieopłacalne także jest wydzielenie OZ Starcza ze struktur GZOZ Woźniki w celu utworzenia oddzielnego SPZOZ.

Zebrani przyjęli plan finansowy na 2015 rok jednogłośnie, co znajduje się w podjętej uchwale Nr 2/I/15.

 

W sprawach różnych poruszono następujące problemy:

Pani Sowa zwróciła się do dyrekcji GZOZ o podwyżki dla średniego personelu medycznego.

Pan Kubat podziękował Radzie Społecznej oraz Radom Miejskiej w Woźnikach i Gminy w Starczy za zrozumienie i wsparcie działalności GZOZ Woźniki.

 

      Na tym zebranie zakończono.

           

Protokołował                                                                              Przewodniczący

                                                                                                  Rady Społecznej

Piotr Kalinowski                                                                          Alojzy Cichowski

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2015 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 585
15 kwietnia 2015 12:30 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [protokol_z_posiedzenia_rady_spolecznej_z_dnia_27032015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2015 12:23 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2015 12:19 Daria Nowaczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl