Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 97/IX/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała Nr 97/IX/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 października 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 ze zm.)           

Rada Miejska w Woźnikach
u c h w a l a, co następuje:


§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Woźniki z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 21/2 k. m. 1PGR obręb Woźniki, o powierzchni 0.1814 ha, położonej w Woźnikach, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00044441/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Skarbu Państwa.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2019 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 51
30 października 2019 14:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_97ix2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 14:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany