Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 77/VII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA Nr 77/VII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i art.74 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r.,poz 506) w związku z art.60a ustawy z dnai 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2018 r., poz.603 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co nastepuje:


§ 1. 


Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Kalety w sprawie zasad finansowania  opieki zapewnionej w żłobku lub klubie dziecięcym dzieciom w wieku do lat 3 na terenie Miasta Kalety, które są mieszkańcami Gminy Woźniki.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2019 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 111
28 czerwca 2019 08:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_77vii2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2019 08:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany