Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 61/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

Uchwała Nr 61/VI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań  wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 4 ust. 1 pkt 4) załącznika do uchwały Nr 375/XLI/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Woźniki ze zm. Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Wystąpić z apelem do Rządu RP o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.


§ 2. 


Apel stanowi załącznik do uchwały.


§ 3. 


Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, wszystkim organom stanowiącym gmin i powiatów województwa śląskiego, Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz Posłom i Senatorom z terenu Województwa Śląskiego.


§ 4. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

 

Załącznik do uchwały Nr 61/VI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 maja 2019 r.


Apel do Rządu RP


Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się do przedwczesnej śmierci około 45-48 tysięcy mieszkańców naszego kraju. Statystyczny obywatel Polski żyje krócej aż o 9 miesięcy tylko dlatego, że oddycha zanieczyszczonym powietrzem. O złym stanie powietrza w Polsce NIK alarmowała w swoim raporcie już w 2000 roku.

Oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów PM 10, PM 2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu. W 2017 roku przez 25 dni (16 dni w styczniu, 6 dni w lutym, 1 dzień w listopadzie, 2 dni w grudniu) stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 były równe lub wyższe niż 200 μg/m3(wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10). Stężenia 24-godzinne pyłu PM10 na takim poziomie wystąpiły na 23 z 24 stanowisk w województwie śląskim.

W naszym przekonaniu przygotowanie przez rząd RP rozwiązań prawnych przy jednoczesnych działaniach władz samorządowych,wpłynie pozytywnie na zmniejszenie problemu niskiej emisji, nie tylko w Gminie Woźniki, ale w wielu obszarach naszego kraju. Rząd RP ma wszelkie mechanizmy oraz możliwości, by podjąć działania zwalczające bardzo złą jakość powietrza. Niezwykle istotne jest przygotowanie zmian, które będą dotyczyły całego kraju i będą systemowe, a to kompetencja rządu. Należy wspomóc samorządy wojewódzkie oraz lokalne w walce o poprawę jakości powietrza. W związku z powyższym apelujemy o przygotowanie regulacji prawnych obejmujących;

1. Wprowadzenie natychmiastowego zakazu handlu paliwami stałymi o niskiej jakości w obrocie detalicznym;

2. Obniżenie stawek podatkowych dla paliw uznawanych za niskoemisyjne, gaz, energia elektryczna używana do celów grzewczych;

3. Zmiany w ustawach prawo budowlane i energetyczne, uprawniające samorządy do możliwości administracyjnego nakazywania do podłączania się do istniejących sieci ciepłowniczych lub gazowych;

4. Wprowadzenie ogólnokrajowych przepisów umożliwiających kontrolę spalanych paliw stałych, kontrolę emisji pyłów z kominów i stosowanych urządzeń grzewczych w sektorze komunalno- bytowym;

5. Przyjęcie przepisów zaostrzających kary za wycinanie filtrów DPF oraz uszczelnienie kontroli i dokumentacji jakości spalin samochodowych;

6. Rozbudowanie programu Czyste Powietrze o dodatkowe wsparcie finansowe dla terenów najbardziej dotkniętych niską emisją - program "Czyste Powietrze+".

Apelujemy o wprowadzenie ww. rozwiązań bez zbędnej zwłoki z zachowaniem czasu na konsultacje społeczne z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz obywatelami.


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 136
28 maja 2019 12:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_61vi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 12:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany