Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 189/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Woźniki na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr DW 908 w Kamienicy

UCHWAŁA Nr 189/XXI/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia 21.11.2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Woźniki na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących  pas drogowy drogi wojewódzkiej nr DW 908 w Kamienicy

                                                                                              

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska w Woźnikach

Uchwala, co następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Woźniki na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości gruntowych stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr DW 908 w Kamienicy, oznaczonych w ewidencji gruntów  jako:

- działka nr 208/147 k. m. 14 o powierzchni 0.0244 ha,

- działka nr 207/147 k. m. 14 o powierzchni 0.0243 ha,

- działka nr  310/39 k. m. 14 o powierzchni 0.1112 ha,

zapisanych w księgach wieczystych nr CZ1L/00057519/6, CZ1L/00041243/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

       

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2016 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 427
28 listopada 2016 13:22 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_189xxi2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2016 13:22 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany