Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA Nr 167/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.06.2016r. w sprawie poparcia postulatu Rady Powiatu w Lublińcu dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych

Uchwała Nr 167/XVIII/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23.06.2016r.

 

w sprawie poparcia postulatu Rady Powiatu w Lublińcu dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1


Popiera się postulat Rady Powiatu w Lublińcu, dotyczący ponownego przeanalizowania zapisów RPO WSL 2014-2020 dotyczących możliwości alokacji środków na finansowanie powiatowych i gminnych inwestycji drogowych.


§ 2


Niniejszą uchwałę przekazuje się:

1. Marszałkowi Województwa Śląskiego – panu Wojciechowi Sałudze,

2. Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego – Panu Grzegorzowi Wolnikowi,

3. Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

4. Zarządowi Powiatu w Lublińcu

 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2016 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 540
29 czerwca 2016 11:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_167xviii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2016 11:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany