Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA nr 53/VI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26.03.2015 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Woźniki-Psary

Uchwała nr 53/VI/2015

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 26.03.2015

 

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Woźniki-Psary

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) i §4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995), Rada Miejska w Woźnikach

uchwala:

 

§1

 

Rada Miejska w Woźnikach pozytywnie opiniuje propozycję planu Aglomeracji

Woźniki-Psary, stanowiącą załącznik do mniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2015 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 507
02 kwietnia 2015 11:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2015 11:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [propozycja_planu_aglomeracji_wozniki__psary.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 kwietnia 2015 11:53 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_53vi2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany