Stanowiska w sprawach publicznych

UCHWAŁA nr 200/XVII/2012r. Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.08.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dnia 20 sierpnia 2012r. dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Woźniki zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy Woźniki

Uchwała nr 200/XVII/2012r.

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17.08.2012r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dnia 20 sierpnia 2012r. dotyczącego powierzenia Miastu i Gminie Woźniki zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy Woźniki

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z późn. zmianami)

 

Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala, co następuje:

 

§1

 

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z dnia 20 sierpnia 2012r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Miastem i Gminą Woźniki, dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy Woźniki.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2012 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 507
30 sierpnia 2012 11:03 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_200.pdf] do dokumentu.
30 sierpnia 2012 11:01 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
30 sierpnia 2012 10:59 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany