Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2012-2017 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr 193/XVI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.06.2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2012-2017

Uchwała Nr 193/XVI/2012

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22.06.2012 r.

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2012-2017

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z późn. zm.) art. 230, ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 132/XII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2012-2017 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2.

 

§2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2012 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 671
13 lipca 2012 11:44 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu.
13 lipca 2012 11:44 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu.
13 lipca 2012 11:43 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl