Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 16 stycznia 2009 roku W sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2009

Burmistrza Woźnik

z dnia 16 stycznia 2009 roku

 

W sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami)) i art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249,poz. 2104 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr 272/XXIV/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2008 r, w sprawie budżetu gminy na rok 2009 - Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ l . Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2009 r. jak w załączniku Nr l i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 r. jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.01.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2009 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 579
28 czerwca 2010 10:37 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
21 kwietnia 2009 15:07 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
23 stycznia 2009 14:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany