Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE Nr 105/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 31.12.2009 W sprawie : wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" - Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śl

ZARZĄDZENIE Nr    105/2009

Burmistrza Woźnik

z dnia  31.12.2009

 

 

             W sprawie : wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" - Budowa  kanalizacji sanitarnej w Woźnikach,  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

 

 

Na podstawie art. 4, 5 i  10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 128,poz.861) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38,poz.207) zarządzam co następuje:

 

 § 1. Wprowadzam zasady (politykę) rachunkowości dla Projektu "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" - Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego priorytetu V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1do      niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu do przestrzegania i stosowania procedur zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam:

1. Zdzisław Hryciuk - nadzór nad całością zadania

2. Dorota Musik  w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2012 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 839
31 maja 2012 12:53 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
31 maja 2012 11:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia_nr_105.pdf] do dokumentu.
31 maja 2012 11:41 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_105.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany