Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE NR 97/2009 Burmistrza Woźnik z dnia 21.12.2009 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Woźniki za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE  NR 97/2009

==================================

 

Burmistrza Woźnik

z dnia 21.12.2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Woźniki za 2009 rok.

                         

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  późn. zmianami)  i art. 186, ust. 1 pkt 1 i art. 188, ust 1, pkt.1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 11  uchwały Nr 272/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009  – Burmistrz Woźnik  zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć  dochody budżetu gminy o kwotę 16 000,00 zł

 

do ogólnej kwoty dochodów 25 436 784,96 zł.

z tytułu

  • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 16 000,00 zł;

 

2. Zwiększyć  wydatki budżetu gminy o kwotę 16 000,00 zł.

 

do ogólnej kwoty wydatków 29 257 495,96 zł.

w tym:

1/ wydatki bieżące 16 000,00 zł

w tym: 16 000,00 zł;

            pozostałe wydatki bieżące

 

§ 2 .1. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 12 826,00 zł

 

2. Zwiększyć wydatki 12 826,00 zł

tym:

a/ wydatki bieżące 12 826,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 12 826,00 zł

 

 

§ 3. Dokonać zmian w  planie dochodów i wydatków  budżetu gminy zgodnie z zał. nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 4. Dokonać zmian układu wykonawczego  budżetu  zgodnie z załącznikiem nr  3 i 4.

 

§ 6. Przekazać podległym jednostkom informacje o zmianach w planach dochodów i  wydatków.

§  7.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy.

 

§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2010 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 992
28 czerwca 2010 14:04 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
05 stycznia 2010 12:21 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
05 stycznia 2010 12:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany