Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE Nr 115/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 28.10.2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2011-2017

Zarządzenie Nr 115/2011

Burmistrza Woźnik

z dnia 28.10.2011r.

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2011-2017

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z późn. zmianami) art. 230,ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

 

W uchwale Nr 29/IV/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.01.2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2011 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 926
07 listopada 2011 11:52 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu.
07 listopada 2011 11:51 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu.
07 listopada 2011 11:48 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_115.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany