Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2011 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty.

Zarządzenie  Nr  2/2011

Burmistrza Woźnik

z dnia 3 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2011 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru oferty.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz § 9 i 11 załącznika do uchwały Nr 456/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2011 roku.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)  Wiadomościach Ziemi Woźnickiej,

2)   w Biuletynie Informacji Publicznej,

3)   na tablicy ogłoszeń Urzędu.

4)   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

 

  § 3

 

Powołuje się Komisję Konkursową:

1. Przewodniczący Komisji: Andrzej Kopyciok – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych

2. Członkowie Komisji:

1)      Piotr Kalinowski – inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

2)      Elwira Skuła – przedstawiciel stowarzyszenia SERDECZNI z Tarnowskich Gór

 

§ 4

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Woźniki.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2011 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 585
17 stycznia 2011 09:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [regulamin_pracy_komisji_konkursowej.pdf] do dokumentu.
17 stycznia 2011 09:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu.
17 stycznia 2011 09:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_2.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany