ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Woźniki w roku szkolnym 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR OR.120.195.2019

BURMISTRZA WOŹNIK

z  dnia 3 grudnia 2019 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Woźniki w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej Woźniki z dnia   22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Woźniki w roku szkolnym 2019/2020.

 

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Woźniki.


3. Termin rozpoczęcia konsultacji : 4 grudnia 2019 r.

 

4. Termin zakończenia konsultacji : 7 grudnia 2019 r.

 

§ 2

 

Wnioskodawcy mogą wyrazić swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały poprzez zaznaczenie we wniosku tych uwag i propozycji.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.

§ 4 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Projekt

Uchwała Nr …………….2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia ………………… 2019 r.

w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Woźniki, w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148,1680,1681,1818,2197 i 2248)

 

 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala,

co następuje:


§ 1.

Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Woźniki, w roku szkolnym 2019/2020:

1)      w przypadku oleju napędowego określa się na : 4,95 zł za litr;

2)      w przypadku benzyny określa się na 4,90 za litr;

3)      w przypadku autogazu określa się na 2,29 za litr.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2019 16:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 83
04 grudnia 2019 16:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany