ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK 


ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach:


  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

  • w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli nieruchomości.

     

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) projektów prawa miejscowego.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 19 listopada 2019 r.

 

Czas zakończenia konsultacji: 27 listopada 2019 r.

 

Opinie do w/w projektów uchwał można wnosić pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki lub mailowo: urzad@wozniki.pl - do dnia 27 listopada br.

 

Z treścią w/w projektu uchwały można się również zapoznać w siedzibie Urzędu w pok. 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woźniki, 19 listopada 2019 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Kurek - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2019 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 69
19 listopada 2019 13:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2019 13:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2019 13:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [stawki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany