ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Zarządzenie nr OR.120.168.2019

z dnia 17 października 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 506 z 2019 roku ze zmianami) oraz §1 pkt.2, §2, §3 Regulaminu Konsultacji z Organizacjami Pozarządowymi (załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku, zwany dalej Regulaminem konsultacji),

 

zarządza się, co następuje:

 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwanym dalej Programem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 1

Konsultacje zostaną zrealizowane w formie:

1) Opublikowania projektu Programu na stronie internetowej www.wozniki.pl  /Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dn. 28.10.2019 r. – 15.11.2019 r.

2) Wyłożenia Programu do wglądu w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w dn. 28.10.2019 r. – 15.11.2019 r.

3) Spotkań konsultacyjnych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami), zwanych dalej Organizacjami, tj.:

a) Spotkania konsultacyjnego dla członków Organizacji, w dn. 18.10.2019r. o godz. 18:00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach oraz 19.11.2019r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

b) Posiedzenia Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w dn. 13.11.2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie OSP Piasek;

c) Posiedzenia Gminnej Rady Sportu w dn. 18.11.2019 r. o godz. 17:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach;

4) Pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii, przy czym:

a) Pisemne opinie należy zgłaszać lub przesyłać na adres: Referat Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki do dnia 15.11.2019r. do godz. 13:00

b) Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: a.kaminska@wozniki.pl  lub przez system eNGO (strona wozniki.engo.org.pl ) do dnia do dnia 15.11.2019r. do godz. 13:00.

 

§ 2.


Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Gminę Woźniki.

 

§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych

 

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2019 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 80
28 października 2019 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 13:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 09:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or1201682019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany