ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” zmienionej Uchwałą Nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.140.2019

BURMISTRZA WOŹNIK

z  dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” zmienionej Uchwałą Nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506,poz. 1309), uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej Woźniki z dnia   22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” zmienionej Uchwałą Nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 stycznia 2018 r. 

2. Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Woźniki.

4. Termin rozpoczęcia konsultacji : 28 sierpień 2019 r.

5. Termin zakończenia konsultacji : 03 wrzesień 2019 r.

 

§ 2

 

Wnioskodawcy  mogą wyrazić swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały poprzez zaznaczenie we wniosku tych uwag i propozycji.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2019 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 110
28 sierpnia 2019 10:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2019 10:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2019 10:50 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany