Komunikaty

Apel o wykaszanie łąk oraz nieużytków na terenie Gminy Woźniki

Apel o wykaszanie łąk oraz nieużytków na terenie Gminy Woźniki

 

            W związku z występującą falą upałów oraz możliwością wystąpienia szeregu zagrożeń z tym związanych, w tym m.in. pożarów, ekstremalnych zjawisk pogodowych, Urząd Miejski w Woźnikach przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.    


            Zaniedbane, zachwaszczone działki stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Stają się również sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Dlatego właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie.


            Obowiązek ochrony gruntów rolnych przed degradacją, spowodowaną między innymi wysiewaniem się chwastów z pól zaniedbanych, ciąży na właścicielach, posiadaczach, zarządcach, użytkownikach wieczystych i dzierżawcach gruntów. O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni.
W/w obowiązek oraz jego egzekwowanie wynika z art. 15 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).


            Ponadto, zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki wykaszanie nieruchomości niestanowiących gruntów rolnych powinno odbywać się minimum raz w roku, przed zakwitem lub wysiewem chwastów. Stosownie do art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.) kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.


            Informujemy ponadto, że w sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia jej terenu może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz.821), jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.


            Przypominamy również o bezwzględnym zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków i rowów oraz celowego palenia wyschniętych traw. Zamiast wypalania, skoszoną trawę, suchą roślinność można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie oraz pozyskanie w ten sposób najtańszego nawozu organicznego służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.


            W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz estetyczny wygląd naszej gminy apelujemy o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

 

 Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2019 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 130
25 czerwca 2019 11:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2019 11:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2019 11:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie zdjęcia [pobrane.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::