Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 109/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

UCHWAŁA Nr 109/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki o numerze 328/36 k.m. 1-1 Woźniki Dwór obręb Woźniki, o powierzchni 2 m2, stanowiącej własność Gminy Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą numer CZ1L/00034178/6. 


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 66
28 listopada 2019 13:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_109x2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 13:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany