Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 63/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

 Uchwała Nr 63/VI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach  uchwala, co następuje:


§ 1. 


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat następujących nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Woźniki, oznaczonych numerami:

27 k.m. 232-244 obręb Dyrdy o pow. 1.5560 ha objęta księgą wieczystą nr CZ1L/00032984/5  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu;

103/46 k.m. 2 obręb Piasek o pow. 1.7250 ha objęta księgą wieczystą nr CZ1L/00038824/8  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 109
28 maja 2019 10:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_63vi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 10:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany