Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 35/IV/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Kamieńskich Młynach przy ulicy Szkolnej 10 wraz z budynkiem gospodarczym

Uchwała Nr 35/IV/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Kamieńskich Młynach przy ulicy Szkolnej 10 wraz z budynkiem gospodarczym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach  uchwala, co następuje:


§ 1. 


Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Kamieńskich Młynach przy ulicy Szkolnej 10 wraz z budynkiem gospodarczym, stanowiącego własność Gminy Woźniki, położonego na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 108 o powierzchni 0.3470 ha, k.m. 9 obręb Kamienica, objętej księgą wieczystą nr CZ1L/00038143/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny, na okres 10 lat.  


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 192
31 stycznia 2019 12:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_35iv2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2019 12:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany