Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 48/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym .

                                 

 

UCHWAŁA  Nr 48/VI/2011

 

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17 maja 2011r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym .

                    

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/, w związku z art.13 ust.1, art.37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / j.t.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami/, 

 

 

 u c h w a l a

 

 

1.     Wyrazić zgodę na wydzierżawienie działki nr 186 obręb Czarny Las, sekcja: 521.223.24 o powierzchni 0.9919 ha zapisanej w KW 21126  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu na okres kolejnych 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.

 

2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2011 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 749
25 maja 2011 14:01 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany