Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 26/IV/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.01.2011 r. w sprawie: oddania gruntu w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat.

UCHWAŁA Nr 26/IV/2011

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31.01.2011 r.

 

w sprawie: oddania gruntu w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami/.

 

u c h w a l a

 

 

1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę działek nr 61, 62, 71, 72, 73, 74, 133/70 obręb Kamienica k.m.6 o powierzchni 1.8546 ha zapisanej w KW 28547 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu na okres kolejnych 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2011 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 705
08 lutego 2011 12:10 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_26.pdf] do dokumentu.
08 lutego 2011 12:10 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany