Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 372/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 7 stycznia 2010 r w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Woźniki.

UCHWAŁA Nr 372/XXXVI/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 7 stycznia 2010 r.

 

w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Woźniki.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/

Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie zabudowanych działek nr 1276/146, 1198/119 obręb Psary k.m.4 o powierzchni 0.5009 zapisanych w KW CZ1L/00036745/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu na okres do dnia 31.12.2019 r. na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

 

§ 2. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości w części zabudowane budynkiem strażnicy OSP w Psarach z przeznaczeniem na cel publiczny a mianowicie prowadzenie działalności statutowej mającej na celu zapobieganie pożarom, działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego, udział w akcjach ratowniczych, prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2010 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1019
18 stycznia 2010 10:26 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
18 stycznia 2010 10:25 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany