Zbycie/Sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym PGR Woźniki ul. Dworcowa 17a

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym PGR

Woźniki ul. Dworcowa 17a

 

Burmistrz Woźnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej:

 

 

- działka nr 313/36  k. m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki  o powierzchni 2.1865 ha,  zapisana w KW nr CZ1L/00045787/8.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 967 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy zł)

wysokość wadium: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł)

postąpienie minimalne: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością gruntową, zabudowaną, położoną w województwie śląskim, powiat lubliniecki, miejscowość Woźniki, przy ul. Dworcowej (droga publiczna), do której posiada bezpośredni dostęp. Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą o numerze CZ1L/00045787/8. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, o kształcie nieregularnego wielokąta. Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta Woźniki, posiada bardzo dobre położenie komunikacyjne, ponieważ usytuowana jest w pobliżu obwodnicy miasta Woźniki oraz autostrady A1 (ok. 2 km od zjazdu w Ligocie Woźnickiej). W obrębie działki istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, natomiast w jej pobliżu znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. W odległości ok. 400 m od przedmiotowej działki przebiega istniejąca sieć gazociągowa.

Po stronie południowej nieruchomości, wzdłuż rzeki Łana, w ramach rewitalizacji zubożonych terenów publicznych powstaje ciąg spacerowo-parkowy, teren odpoczynku i rekreacji.

 

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem obory, budynkiem stodoły, budynkiem  garażowym sprzętu rolniczego, budynkiem magazynu paszowego, budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkiem wagi – socjalnym, ponadto na terenie nieruchomości znajduje się nasłupowa stacja transformatorowa.

Do określenia wartości przyjęto powierzchnię użytkową zabudowy nieruchomości bez powierzchni użytkowej  budynku magazynu paszowego i budynku wagi- socjalnego, z uwagi na bardzo zły stan techniczny przedmiotowej zabudowy.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. działka nr 313/36 znajduje się w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej „E1”, „B1”, „K1”,  oznaczonym symbolami: U/P, U/ZP i ZP.

Tereny oznaczone w/w symbolami przeznacza się na następujące funkcje odnoszące się do zabudowy i zagospodarowania:

U – usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomia, administracja, banki itp.

P – przemysł, składy, bazy

ZP- zieleń urządzona, parki, skwery

Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie: http://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5731/wiadomosc/32305/uchwala_nr_234xxi2004_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_30_grudn


Natomiast w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. teren nieruchomości położony jest w kompleksie oznaczonym symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

UWAGA!

Aktualnie trwają prace nad uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wprowadzą zmianę użytkowania przedmiotowego terenu na zabudowę mieszkaniową i usługową.

Na przedmiotowym terenie nie wyznaczono obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), w którym zastrzeżono na rzecz gminy prawo pierwokupu oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z art. 25 w/w ustawy.

 

Podatek Vat

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

 

Obciążenia

Budynek stodoły jest wynajmowany na działalność rolniczą, na podstawie umowy najmu obowiązującej do 31 marca 2021 roku.

Ponadto nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich ani nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Dział III KW – brak wpisów

Dział IV KW – komentarz do migracji: W łamie 4 ujawniono wniosek dz. Kw. 795-796/02 dla potrzeb migracji wykorzystano dz. Kw. 795/02.

 

Procedura sprzedaży                                                                                          

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr:

                                        

80 8279 1023 0200 0130 2002 0003.

 

Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 20.02.2020 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg – działka nr 313/36 Woźniki”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym       przedmiotu przetargu oraz jego warunkami (do pozyskania w siedzibie Urzędu       Miejskiego w Woźnikach – pok. 13 lub drogą elektroniczną)

3. w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku       reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

4. w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji       działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne       pełnomocnictwa,

5.  w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne       pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

6. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku       małżeńskim, na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku       uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć pisemne oświadczenie       współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu i nabycie       nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.

7.  w przypadku podmiotów będących cudzoziemcami – stosowne zezwolenie wydane w   trybie ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców       (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278)

8. w przypadku osób fizycznych - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie       danych osobowych (do pozyskania   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach –       pok. 13 lub drogą elektroniczną)


Przetarg odbędzie się 25 lutego 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Woźnikach przy ul. Rynek 11 w sali 22 o godz. 11 00.

 

            Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie  i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic.

            Burmistrz  Woźnik może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

            Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

            Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.

            Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo, na konto Gminy Woźniki i powinna wpłynąć najpóźniej na dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna  - sprzedaży. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

            Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

            W dniu 29.08.2019 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerami: (34) 36-69-921 lub (34) 36-69-919.

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

_______________________________________________________________

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul.  Rynek 11, 42-289 Woźniki. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk-Biegisz, e-mail:  urzad@wozniki.pl .

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury przetargowej, na podstawie art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres związany z procedurą przetargową oraz po jej ustaniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów, jednak nie dłużej niż wskazują na to przepisy instrukcji kancelaryjnej. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie papierowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

 

 

Woźniki, dnia 18.12.2019 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2019 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 118
18 grudnia 2019 14:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_z_dnia_18122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2019 14:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany