Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 75/VII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr 75/VII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Woźniki, oznaczonej numerem działki 947/108 k. m. 11 obręb Woźniki o powierzchni 0.0359 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00035881/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.  


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2019 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 151
28 czerwca 2019 08:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_75vii2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2019 08:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany