Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 197/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.08.2012 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA  Nr 197/XVII/2012 

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17.08.2012 r.

 

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

                  Na podstawie pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93 z dnia 2 marca 1993 roku Rada Miejska w Woźnikach

 

 u c h w a l a

 

 

1. Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki położoną w Woźnikach oznaczoną:

- k. m.521.241.04,obręb Ligota Woźnicka ,działka nr 650

     o powierzchni 0.9573 ha, zapisaną w KW CZ1L/00029085/8 Sądu

     Rejonowego w Lublińcu.

 

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 


 

 

U C H W A Ł A  Nr 210/XVIII/2012

 

   Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 4 października 2012r.

 

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 197/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach  z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

 

                 

 

 

 

                  Na podstawie pkt.1 ppkt a i pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93 z dnia 2 marca 1993r. Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 

u c h w a l a

 

 

 

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr 197/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia

 

       17 sierpnia 2012r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej

 

       do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w ten sposób, że

 

       w tytule uchwały skreśla się zapis: „ w drodze przetargu

 

       nieograniczonego”, a w  pkt. 1 uchwały skreśla się zapis: „ w drodze

 

       przetargu”.

 

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

       

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

 


 

 

 

U C H W A Ł A  Nr  247/XXI/2012

 

 Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia  28.12.2012r.

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 197/XVII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie  zaakceptowania  nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze  przetargu nieograniczonego.

 

                 

 

 

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t.z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zmianami) , art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz.651 ze zmianami) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

 

 u c h w a l a

 

 

 

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr 197/XVII/2012  Rady Miejskiej w Woźnikach  z dnia

 

       17 sierpnia 2012r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej

 

       do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w ten sposób, że w pkt.1        

 

       uchwały zamiast numeru księgi wieczystej: KW CZ1L/00029085/8

 

       wpisuje się: KW CZ1L/00029085/9.

 

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

       

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

 

 

Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2012 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 633
08 stycznia 2013 13:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_247.pdf] do dokumentu.
08 stycznia 2013 13:44 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
15 października 2012 10:02 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_210.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany