Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 416/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

UCHWAŁA Nr 416/XXXIX/2010

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

 

Na podstawie ar. 18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z. późn. zmianami/ oraz pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93

z dnia 2 marca 1993 roku Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

1. Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Woźniki położone w Woźnikach zapisane w KW CZ1L/39675/5 SR w Lublińcu , k.m.2 obręb Woźniki oznaczone następującymi numerami działek:

- działka nr 563/232 o powierzchni 0.1236 ha,

- działka nr 564/232 o powierzchni 0.1517 ha,

- działka nr 565/232 o powierzchni 0.0964 ha,

- działka nr 566/232 o powierzchni 0.0977 ha,

- działka nr 567/232 o powierzchni 0.0959 ha,

- działka nr 568/232 o powierzchni 0.0945 ha,

- działka nr 569/232 o powierzchni 0.0955 ha,

- działka nr 570/232 o powierzchni 0.0926 ha,

- działka nr 571/232 o powierzchni 0.0939 ha,

- działka nr 572/232 o powierzchni 0.1047 ha,

- działka nr 573/232 o powierzchni 0.0646 ha,

- działka nr 574/232 o powierzchni 0.1087 ha.

2. Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki oznaczoną jako działka nr 95 k.m.2 obręb Woźniki o powierzchni 2.5290 ha zapisana w KW 17 149 SR w Lublińcu.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2010 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 992
11 maja 2010 12:46 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany