Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 415/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

UCHWAŁA Nr 415/XXXIX/2010

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/,

w związku z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/,

 

u c h w a l a

 

§ 1. Wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż działki nr 21 , obręb Dyrdy

sekcja: 521.232.244 o powierzchni 0.0079 ha zapisanej w KW 41252 SR

na rzecz P. Joanny i Pawła Smyczek zam. _____

 

§ 2. Przedmiotem zbycia bezprzetargowego jest nieruchomość, która poprawi

warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność

wnioskodawców. Ze względu na niewielką powierzchnię działka nie może

zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2010 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1003
11 maja 2010 12:41 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
11 maja 2010 12:39 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany