Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH 18.08.2019 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.132.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnikach zarządzonych na dzień 18 sierpnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.132.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnikach zarządzonych na dzień 18 sierpnia 2019r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyznaczam niżej wymienionych przedstawicieli do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Woźnikach  w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami:

1) Ireneusz Bola

2) Piotr Maruszczyk

 

2. Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie w dniu 18 sierpnia 2019r. ochrony lokalu wyborczego  Nr 1  utworzonego na terenie miasta   Woźniki w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, poprzez sprawowanie stałego zewnętrznego dozoru w lokalu wyborczym oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokalu.

 

§ 2. Wyznaczone osoby współdziałają w zakresie ochrony z kierownikami jednostek organizacyjnych i policją.

 

§ 3. Przewodniczącego  obwodowej komisji wyborczej  Nr 1 w Woźnikach  zobowiązuję do niezwłocznego powiadomienia Miejskiej Komisji Wyborczej w Woźnikach (tel. 34 3669915) o wystąpieniu nadzwyczajnych wydarzeń uzasadniających zarządzenie przerwy w głosowaniu, w celu uzyskania zgody na podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

 

§ 4. Zarządzenie podlega przekazaniu do wiadomości Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, przewodniczącemu obwodowej  komisji wyborczej Nr 1 w Woźnikach, Komendantowi Powiatowej Policji w Lublińcu.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2019 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 50
14 sierpnia 2019 15:16 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or1201322019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 15:16 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl