Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 51/VI/2011
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17 maja 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

  

§ 1. 

  

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. 

  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

  

§ 3. 

  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach 

Irena Matyl

 

Załącznik do Uchwały Nr 51/VI/2011
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 17 maja 2011 r.

  

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

§ 1. 

  

Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Woźniki, zwanego dalej Zespołem oraz określa warunki jego funkcjonowania. 

  

§ 2. 

  

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi. 

  

§ 3. 

  

Burmistrz Woźnik występuje pisemnie do osób zarządzających podmiotami, o których mowa w § 2, o wyznaczenie osób do pracy w Zespole. 

 

§ 4. 

 

Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3, Burmistrz Woźnik podpisuje porozumienie (z wyłączeniem kuratorów sądowych) z podmiotami, których przedstawiciele będą członkami Zespołu. Przed podpisaniem porozumienia, osoba wyraża pisemną zgodę na pracę w Zespole. 

 

§ 5. 

 

Burmistrz Woźnik po podpisaniu porozumień, o których mowa w § 4, powołuje w formie zarządzenia członków Zespołu. 

 

§ 6. 

 

Burmistrz Woźnik odwołuje członków Zespołu na ich wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu, bądź na wniosek podmiotu, z którym zawarte zostało porozumienie. 

 

§ 7. 

 

Pierwsze posiedzenie Zespołu celem wyboru przewodniczącego i jego zastępcy zwołuje Burmistrz Woźnik, w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania porozumień, o których mowa w § 4. Przewodniczący i jego zastępca wybrany zostaje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. 

 

§ 8.

 

Na wniosek przewodniczącego, Zespół spośród swoich członków, może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku. 

 

§ 9. 

 

Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem. 

 

§ 10. 

 

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca. 

 

§ 11.

 

Z posiedzeń Zespołu i grup roboczych sporządza się protokół oraz listę obecności. 

 

§ 12. 

 

Posiedzenie Zespołu lub grupy roboczej jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy jego członków. 

 

§ 13. 

 

Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przedkłada Burmistrzowi Woźnik w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni. 

 


Uchwała Nr 156/XIV/2012
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 marca 2012 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 maja 2011 r. dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania dokonać następujących zmian: 

 

1. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:"Zespół upoważnia przewodniczącego do powoływania między posiedzeniami zespołu grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w  indywidualnych przypadkach w związku z wpłynięciem formularza Niebieska Karta. Liczebność grupy roboczej będzie określona w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.” 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźniki. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach 


Irena Matyl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2019 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 174
15 stycznia 2019 12:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 12:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 12:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::