Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2019 roku

Protokół nr IX/2019

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 października 2019 roku

 

Dnia 23 października 2019 roku odbyła się IX sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęto 23 października 2019 roku, a zakończono tego samego dnia. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 13 radnych.

Obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Magdalena Kołtun
8. Weronika Majchrzyk
9. Anna Michalska
10. Tomasz Nowicki
11. Adam Ordon
12. Renata Piełot
13. Bartłomiej Pliczko
14. Mariusz Pogoda
15. Andrzej Staron

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Psarach,

b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

c) wyznaczenia aglomeracji Woźniki,

d) wyznaczenia aglomeracji Woźniki – Psary,

e) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok,

f) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 91/VIII/2019  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki,

g) zmiany uchwały Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku,

h) zmiany uchwały Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,

i) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2020 roku,

j) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

k) podatku od środków transportowych na rok 2020,

l) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok,

m) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

6.Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

7.Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Pana Burmistrza Michała Aloszko, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.


2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska odczytała proponowany porządek obrad i zapytała o uwagi. Wobec braku uwag przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 11.09.2019 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

 

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

 

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Psarach

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. Następnie poprosiła o poprawienie zaistniałej literówki w projekcie uchwały w §1 tj. „Ogólnokształcącego” na „Ogólnokształcące”. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Piotr Ciba Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Psarach.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 96/IX/2019.

 

b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.


Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 97/IX/2019.

 

c) wyznaczenia aglomeracji Woźniki

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Poproszono o wykreślenie słowa „Miasta” z § 5 projektu uchwały. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Woźniki.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 98/IX/2019.

 

d) wyznaczenia aglomeracji Woźniki – Psary

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Poproszono o wykreślenie słowa „Miasta” z § 5 projektu uchwały. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Woźniki – Psary.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 99/IX/2019.

 

e) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Pan radny Mariusz Pogoda zapytał czy będzie można głosować na wybrane projekty we wszystkich miejscowościach gminy. Pan Burmistrz Michał Aloszko odpowiedział, że wyda zarządzenie zapewniające głosowanie we wszystkich miejscowościach Gminy Woźniki. W związku z brakiem dalszych pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

ZA (13)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 100/IX/2019.

 

f) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 91/VIII/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 91/VIII/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 101/IX/2019.

 

g) zmiany uchwały Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 102/IX/2019.

 

h) zmiany uchwały Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 103/IX/2019.

 

i) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2020 roku

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Ponadto poprosiła o poprawienie w podstawie prawnej zapisu, który prawidłowo powinien brzmieć „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738)” Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2020 roku.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 104/IX/2019.

 

j) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetowej zgłosił kosmetyczne uwagi tj. Komisja zaproponowała w §1 pkt 4 Od garaży wolnostojących i w budynkach gospodarczych za 1 m2 powierzchni użytkowej podnieść stawkę podatku z 6,15 zł do 7,00 zł, a także w §1 pkt 5 Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni użytkowej obniżyć stawkę podatku z 7,00 zł do 6,80 zł. Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, że w pełni podziela stanowisko Komisji Budżetowej i jednocześnie zgadza się z zaproponowanymi korektami. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał z czego wynika wzrost podatku w § 1 pkt 9 ppkt c) zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych za 1 m2 powierzchni 0,35 zł. Pan radny Andrzej Staron odpowiedział, że powyższych dróg w gminie jest mało, a ponadto przez lata ten podatek nie był podwyższany i wynosił 0,08 zł. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał o powód wzrostu podatku od garaży wolnostojących. Pan radny Andrzej Staron odpowiedział, że Komisji bardziej zależało na obniżeniu podatku  Od pozostałych budynków lub ich części(…) Następnie głos zabrał Pan Burmistrz, który stwierdził, że w poprzednim roku nie było zmian podatkowych. Natomiast w tym roku na wzrost podatków wpływają uwarunkowania zewnętrzne tj. obniżenie subwencji oświatowej, pit zerowy, opłaty zmienne Wód Polskich, a także trzeba zwrócić uwagę, że gmina nie osiąga maksymalnych stawek podatkowych proponowanych przez Ministra Finansów. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał o dotychczasowe wpływy z podatku od dróg. Pani skarbnik Beata Buchenfeld wyjaśniła, że wpływ podatku od dróg wynosi 14 736,00 zł. Natomiast jeżeli zostałaby zastosowana maksymalna stawka proponowana przez Ministra Finansów, która wynosi 0,50 zł to wpływ byłby do budżetu w kwocie 92 105,00 zł. Pan radny Bartłomiej Pliczko przedstawił swoją opinię, że podwyżka od garaży wolnostojących jest znaczna i znacząco obciąży posiadaczy garaży. Pani radna Krystyna Gorol zauważyła, że garaż to nie jest żaden luksus i proponowana stawka podwyżki jest za wysoka. Pan radny Tomasz Nowicki poprosił Panią skarbnik o podanie maksymalnych stawek proponowanych przez Ministra Finansów, a także obowiązujących w gminie. Pani skarbnik wyjaśniła, że stawka za garaż proponowana przez Ministra Finansów wynosi 8,05 zł. Dotychczas w gminie obowiązywała stawka za garaż w wysokości 6,15 zł, a po podwyżce ma być 7,00 zł. Wpływ z tego tytułu wynosi 102 518,00 zł a po podwyżce będzie 116 683,00 zł. Również od budynków gospodarczych Minister Finansów proponuje stawkę 8,05 zł. Pan radny Tomasz Nowicki w podsumowaniu stwierdził, że gmina proponuje niższe stawki podatku niż zakłada Ministerstwo Finansów.  Pan radny Mariusz Pogoda stwierdził, że co roku rząd polski będzie podnosił w górę stawki podatkowe. W związku z tym gmina, również musi stopniowo podnosić podatki, aby nie było sytuacji, że za kilka lat trzeba będzie jednorazowo, a zarazem znacząco je podnieść. Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad wnioskami.

 

Głosowano wniosek w sprawie: zmiany w projekcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2020 rok w §1 pkt 4 Od garaży wolnostojących i w budynkach gospodarczych za 1 m2 powierzchni użytkowej podnieść stawkę podatku z 6,15 zł do 7,00 zł.

 

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

ZA (10) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Renata Piełot, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Krystyna Gorol, Adam Ordon, Bartłomiej Pliczko

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

 

Głosowano wniosek w sprawie: zmiany w projekcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2020 rok w §1 pkt 5 Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni użytkowej obniżyć stawkę podatku z 7,00 zł do 6,80 zł..

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

 

Ponadto Pani Przewodnicząca RM poprosiła o poprawienie w podstawie prawnej zapisu, który prawidłowo powinien brzmieć „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738)” Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą wraz z wniesionymi zmianami.

 

Głosowano w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 105/IX/2019.

 

k) podatku od środków transportowych na rok 2020

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Ponadto poprosiła o poprawienie w podstawie prawnej zapisu, który prawidłowo powinien brzmieć „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738)” Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Ponadto Pan Andrzej Staron, dodał że po porównaniu poprzedniej uchwały z obecnym projektem uchwały, żadne stawki nie wzrosły. W związku z brakiem pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2020.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

 ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 106/IX/2019.

 

l) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał o zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na rewitalizację terenu. Pani skarbnik wyjaśniła, że są to dodatkowe prace w postaci murku oporowego, przy inwestycji rewitalizacji terenu PGR w Woźnikach.  W związku  z brakiem uwag radnych do projektu uchwały Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 107/IX/2019.

 

m) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

 

Wyniki imienne:

ZA (13) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2) Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk

Uchwałę oznaczono Nr 108/IX/2019.

 

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

- Pan sołtys Dyrd Rafał Pietryga zaprosił na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 27 października br. Podczas akcji będzie kontynuowana zbiórka na rzecz rehabilitacji P.Ch., 15-letniej mieszkanki naszej gminy, która walczy z nieuleczalną chorobą neurologiczną. Oprócz tego odbędzie się pokaz ratownictwa medycznego, a każdy, kto odda krew otrzyma ciepły posiłek z grilla. W związku z tym zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Kończąc swoją wypowiedź Pan sołtys dodał: „Oddając cząstkę siebie ratujemy człowieka”.

- Pan radny Andrzej Staron odniósł się do planu aglomeracji Woźniki – Psary. Zauważył, że przepustowość oczyszczalni w Psarach wynosi 400 m3 na dobę. Natomiast przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej będzie wynosić 290,04 m3 na dobę. W związku z tym stwierdził, że w zapasie pozostaje 100 m3 przepustowości oczyszczalni. Pan radny Andrzej Staron zapytał dlaczego do aglomeracji nie weszły Dyrdy i Sośnica, jeżeli mają najbliżej do oczyszczalni w Psarach. Pan Burmistrz odpowiedział, że brana była pod uwagę gęstość zaludnienia, a także skupisk domostw. Ponadto Pan Burmistrz dodał, że Urząd zwróci się z zapytaniem do osoby przygotowującej propozycję planu aglomeracji, a następnie zostanie udzielona odpowiedź na piśmie w tym temacie. Ponadto Pan Zdzisław Hryciuk dodał, że jeżeli dana miejscowość nie znajduje się w aglomeracji, to nie oznacza, że nie będzie budowana tam sieć kanalizacyjna.

- Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał czy w projekcie budżetu na 2020 rok zostaną zabezpieczone środki na zakup tablic, znaków informacyjnych wyznaczających ścieżki rowerowe. Pan Burmistrz odpowiedział, że w projekcie budżetu będą zabezpieczone środki na powyższy cel.

- Pan radny Adam Ordon zapytał o możliwość przywrócenia przystanku autobusowego na drodze wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Mzyki. Pani Alina Kot odpowiedziała, że zostanie złożony wniosek w tym zakresie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

- Pan radny Łucjan Garus zapytał czy ktoś pochylił się nad zgłaszanym tematem w sprawie niepodłączonych budynków do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Sprawa nie dotyczy nowo wybudowanej kanalizacji w Ligocie Woźnickiej, dodał Pan radny. Pan Burmistrz odpowiedział, że obecnie pojawił się dla mieszkańców osiedla, problem brzydkiego zapachu, który został już opanowany. W chwili obecnej mieszkańcy Ligoty Woźnickiej sukcesywnie się podłączają jest to już ok. 70 domostw, a docelowy pułap to 150 przyłączy. Pod koniec listopada br. odbędzie się kontrola ile posesji w Ligocie Woźnickiej zostało podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Początkiem grudnia br. Pan Burmistrz obiecał wrócić do tematu podłączy kanalizacyjnych.

- Pan radny Piotr Ciba poprosił o wyjaśnienie i rozwiązanie problemu nie zabierania osób nieposiadających biletu miesięcznego, przez autobus jadący do Tarnowskich Gór. Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie interweniował w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego.

- Pan radny Mariusz Pogoda zapytał czy jest już decyzja w sprawie dofinansowania inwestycji budowy drogi od Lubszy do Woźnik. Pan Burmistrz odpowiedział, że z końcem października br. będzie rozstrzygnięty konkurs w tym zakresie i należy poczekać na oficjalną decyzję.


7. Zakończenie sesji.

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Woźnikach

 


Protokołowała: Grażyna Sośnica

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 80
28 listopada 2019 09:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_ix2019_z_dnia_23102019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 09:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::