Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 roku

Protokół nr VIII/2019

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 11 września 2019 roku

 

Dnia 11 września 2019 roku odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęto 11 września 2019 roku, a zakończono tego samego dnia. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych.

Obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Magdalena Kołtun
8. Weronika Majchrzyk
9. Anna Michalska
10. Tomasz Nowicki
11. Adam Ordon
12. Renata Piełot
13. Bartłomiej Pliczko
14. Mariusz Pogoda
15. Andrzej Staron

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.

3.Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających. 

4.Zatwierdzenie porządku obrad.

5.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

6.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach,

b) zmiany uchwały Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Woźnikach,

c) rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy gminy,

d) zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30

marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Woźniki jest

organem prowadzącym” zmienionej Uchwałą Nr 323/XXXIV/2018 Rady

Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2018 r.

e) zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30

marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków

Zdrowia w Woźnikach,

f) zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Drogobycza,

g) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr 76/VII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

h) zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

i) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok,

j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki,

k) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

l) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 79/VII/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok,

m) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok,

n) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

8.Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

9.Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Pana Burmistrza Michała Aloszko, Panią Wiceburmistrz Beatę Bacior, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.


2. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.

Pani Dorota Cieluch Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Woźnikach wręczyła zaświadczenie o uzyskaniu mandatu radnego, Pani Magdalenie Kołtun wybranej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnikach.


3. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła radnej wybranej w wyborach uzupełniających zasady ślubowania. Odczytała treść roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Następnie radna Magdalena Kołtun złożyła ślubowanie „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.


4. Zatwierdzenie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska odczytała proponowany porządek obrad i zapytała o uwagi. Wobec braku uwag przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron


5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.06.2019 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Magdalena Kołtun


6. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.


7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały i zaproponowała do uzupełnienia składu ww. komisji Panią radną Magdalenę Kołtun. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Ponadto nie zgłoszono innych kandydatów. Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.


Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Magdalena Kołtun

Uchwałę oznaczono Nr 82/VIII/2019.


b) zmiany uchwały Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Woźnikach

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały i zaproponowała do uzupełnienia składu ww. komisji Panią radną Magdalenę Kołtun. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Ponadto nie zgłoszono innych kandydatów. Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Magdalena Kołtun

Uchwałę oznaczono Nr 83/VIII/2019.


c) rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy gminy

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy gminy. Następnie poprosiła radnych o zadawanie pytań do projektu uchwały. Pan radny Bartłomiej Pliczko zauważył, że powyższa skarga wpłynęła do kilkunastu  gmin. Pani Przewodnicząca RM potwierdziła uwagę i dodała, że każda gmina powyższą sprawę rozpatrywała indywidualnie. Skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Woźnikach. Komisja szczegółowo zajęła się sprawą i swoje stanowisko wyraziła w przygotowanym projekcie uchwały. Pani Mirosława Sulewska – radca prawny stwierdziła, że cała procedura ww. Komisji pod kątem prawnym została przeprowadzona prawidłowo. Ponadto dodała, że w przedmiotowej sprawie obowiązuje Regulamin udzielania przez Gminę Woźniki zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza. Osoba skarżąca zarzucała organowi wykonawczemu, że nie zawarto umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 euro) bez ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z literą prawa takie zamieszczenie ogłoszenia opiera się na ustawie prawo zamówień publicznych. Powyższa ustawa wskazuje przypadki kiedy takowe ogłoszenia zamieszcza się na stronie BIP. W przypadku zlecenia usługi audytu wewnętrznego nie wystąpił obowiązek zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP, ponieważ zamówienie było poniżej 30 000 euro. W związku z tym wszelkie procedury prawne zostały zachowane i nie doszło ze strony organu wykonawczego do żadnego uchybienia, dodała Pani Mirosława Sulewska. W związku z wyczerpaniem tematu Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie. Radni podtrzymali stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Woźnikach i jednogłośnie uznali skargę za bezzasadną.

Głosowano w sprawie: rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy gminy.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 84/VIII/2019.


d) zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Woźniki jest organem prowadzącym” zmienionej Uchwałą Nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2018 r.

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Piotr Ciba Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał czy podwyżka za wychowawstwo  jest obligatoryjna, niezależna od gminy. Pani Dyrektor ZEASz Zofia Cichowska wyjaśniła, że jest to podwyżka, która wynika ze zmiany Karty Nauczyciela. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek za „sprawowanie obowiązków nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym” jest to inicjatywa gminy, aby wszyscy wychowawcy byli traktowani równo. Pan radny Mariusz Pogoda zapytał czy stażystów pracujących w Przedszkolu obejmuje powyższy dodatek. Pani Zofia Cichowska odpowiedziała, że dodatek należy się tylko nauczycielom mającym wychowawstwo w danej grupie. W związku z wyczerpaniem tematu Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Woźniki jest organem prowadzącym” zmienionej Uchwałą Nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2018 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 85/VIII/2019.

 

e) zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 86/VIII/2019.


f) zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Drogobycza

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. Następnie poprosiła o poprawienie zaistniałej literówki w projekcie uchwały w §1 tj. „Zebrania Wiejskie” na „Zebranie Wiejskie”. Pan radny Mariusz Pogoda zapytał o przyczynę rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa. Pani Aneta Klyta Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich/USC odpowiedziała, że rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych. W związku z brakiem dalszych pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Drogobycza.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 87/VIII/2019.


g) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr 76/VII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Pan radny Mariusz Pogoda zapytał czy został rozstrzygnięty przetarg w sprawie odbioru odpadów komunalnych. Pan Burmistrz Michał Aloszko odpowiedział, że przetarg został rozstrzygnięty i w dniu jutrzejszym zostanie podpisana umowa. Cena po przetargu za odbiór odpadów zmieszanych wynosi 660,00 zł za tonę, a odpadów segregowanych to 612,00 zł za tonę. Pan Burmistrz wyraził przekonanie, że do końca roku nie będzie konieczna podwyżka cen w świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał dlaczego poprzednia uchwała będzie uchylona. Pani Aleksandra Kurek pracownik Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą należy dostosować do nowych przepisów obecny regulamin o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W chwili obecnej najlepiej uchylić powyższą uchwałę, a następnie opracować nowe przepisy zgodne z nowelizacją ustawy. Pani Aleksandra Kurek wyraziła nadzieję, że w przyszłości uchwała o dodatkowych usługach zostanie podjęta, ponieważ mieszkańcom zależy na powyższym rozwiązaniu. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał czy uwagi wniesione przy poprzednim głosowaniu nad uchwałą o dodatkowych usługach, zostaną uwzględnione. Pani Aleksandra Kurek odpowiedziała, że tak. Ponadto Pan radny poprosił o przybliżenie zmian regulaminu. Pani Aleksandra Kurek wyjaśniła, że należy m.in. określić sposób utylizacji odpadów tekstylnych, strzykawek używanych w domu. Na wprowadzenie zmian gmina ma 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Pan radny Andrzej Staron zapytał, gdy jedna uchwała zostanie uchylona, a nowa nie jest przygotowana, czy w tym zakresie nie występuje luka prawna. Pani Mirosława Sulewska wyjaśniła, że powyższa uchwała dotyczy usług dodatkowych dla mieszkańców. W związku z tym gmina nie ma obowiązku na dzień dzisiejszy wprowadzać nowej uchwały. Chwilowo nie ma podstaw prawnych, aby uchwała mogła funkcjonować w przestrzeni publicznej - wyjaśniła Pani Aleksandra Kurek. Ponadto Pan radny Andrzej Staron dodał, że nadzór prawny miał zastrzeżenia do uchwały i wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Pani Aleksandra Kurek potwierdziła spostrzeżenie przedmówcy. Pan radny Bartłomiej Piczko wyraził prośbę, aby przy tworzeniu nowej uchwały wziąć pod rozwagę uwagi, które padły na poprzedniej sesji w związku z uchwałą.  Pan Burmistrz stwierdził, że należy pochylić się nad problemem i rozważyć wszystkie uwagi. W związku z brakiem dalszych pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: utraty mocy obowiązującej uchwały Nr 76/VII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

 ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 88/VIII/2019.


h) zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Pani Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały i poprosiła o pytania. Pan radny Mariusz Pogoda zapytał czy wykaz przystanków zawiera nowy przystanek. Pan Burmistrz odpowiedział, że na wniosek radnej Pani Krystyny Gorol, powstanie nowy przystanek dla mieszkańców przy ulicy Powstańców w Psarach. Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

 ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 89/VIII/2019.

 

i) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Ponadto dodał, że uchwała ma formę konsultacji społecznych. W związku z tym zapytał czy wybrany projekt przez mieszkańców obliguje burmistrza do jego wykonania. Pani Skarbnik Beata Buchenfeld odpowiedziała, że jeżeli komisja stwierdzi, że zaproponowany projekt spełnia wszystkie warunki, to będzie wykonany. Pan radny Andrzej Staron stwierdził, że konsultacje społeczne nie zobowiązują organu wykonawczego do wykonania woli społeczeństwa. W doktrynie prawnej istotą konsultacji społecznych jest ich niezobowiązujący charakter. Pan Burmistrz stwierdził, że budżet obywatelski funkcjonuje w wielu miastach i do tej pory nie spotkał się ze stwierdzeniem, aby organ wykonawczy zlekceważył głos mieszkańców.  Ponadto zapewnił Pan Burmistrz, że jeżeli do projektu budżetu na 2020 rok zostanie wpisane zadanie wybrane przez mieszkańców, to będzie ono zrealizowane. Pan radny Mariusz Pogoda poprosił, aby w przyszłym roku przy tworzeniu regulaminu wziąć pod uwagę mniejsze miejscowości, które obecnie nie mają szans przegłosować danego projektu. Pani Przewodnicząca RM podsumowując stwierdziła, że budżet obywatelski jest bardzo fajną, a zarazem kreatywną formą dla mieszkańców, w realizowaniu swoich pomysłów na  zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Pan radny Andrzej Staron stwierdził, że w następnym roku może być realizowany budżet obywatelski w sołectwach, jest taka możliwość prawna. Pan radny Bartłomiej Pliczko, również poparł pomysł budżetu obywatelskiego. Pan radny Tomasz Nowicki wyjaśnił pewną nieścisłość, dotyczącą tego, że komisja będzie wybierała inwestycje do realizacji, a naprawdę chodzi o to, że komisja będzie wybierała projekty na listę do głosowania i dopiero wtedy mieszkańcy będą mogli głosować na dane propozycje inwestycji. W związku z wyczerpaniem tematu Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

 ZA (15)

 Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 90/VIII/2019.


j) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał czy wystąpiły zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały w tym zakresie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że poprzednio w uchwale budżetowej były dochody ogólne, a obecnie przyjęto dochody szczegółowe. Wystąpiła, również zmiana terminu składania wniosków sołeckich było do 15 września, a będzie do 30 września. W związku z brakiem dalszych pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 91/VIII/2019.


k) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Ponadto dodał, że jest to jedyne niezbędne rozwiązanie, aby zamknąć budżet. Pan Bartłomiej Pliczko zapytał o przyczyny zwiększenia deficytu o milion złotych w stosunku do marca br. Pani Skarbnik wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy potrzebne są środki na pokrycie finansowania rozbudowy oczyszczalni ścieków w Psarach. Ponadto dodała, że jeżeli spłyną od Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe na inwestycję w Psarach, to będzie można automatycznie zmniejszyć deficyt budżetowy. Pan radny Bartłomiej Pliczko stwierdził, że chyba zbyt dużo jednocześnie prowadzonych jest inwestycji w stosunku do możliwości finansowych gminy.  Pani Przewodnicząca RM nie zgodziła się z wypowiedzią pana radnego, ponieważ jest to kwestia finansowania i przekazywania środków przez zewnętrzne instytucje. W związku z brakiem dalszych pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Bartłomiej Pliczko

Uchwałę oznaczono Nr 92/VIII/2019.


l) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 79/VII/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 79/VII/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Bartłomiej Pliczko

Uchwałę oznaczono Nr 93/VIII/2019.


m) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Bartłomiej Pliczko

Uchwałę oznaczono Nr 94/VIII/2019.


n) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

Pani Przewodnicząca RM przybliżyła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Ponadto dodał, że w prognozie WPF są zawarte inwestycje, które w przyszłości nie będą realizowane przez gminę. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Bartłomiej Pliczko

Uchwałę oznaczono Nr 95/VIII/2019.


8. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

- Pani Przewodnicząca RM zaagitowała do składania wniosków do projektu budżetu na 2020 rok, w terminie do 30 września br. Ponadto jeszcze raz pogratulowała nowej radnej Pani Magdalenie Kołtun, a zarazem poinformowała, że w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania należy złożyć oświadczenie majątkowe.

- Pan Burmistrz serdecznie podziękował radnym za udział w obchodach 80 lecia wybuchu II wojny światowej, a także za obecność na dożynkach gminnych.

- Pan radny Łucjan Garus zapytał kto jest odpowiedzialny za niepodłączone posesje do oczyszczalni ścieków. Pan Burmistrz odpowiedział, że poprosi Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej o odpowiedź pisemną w tym temacie.


9. Zakończenie sesji.

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Woźnikach

 


Protokołowała: Grażyna Sośnica

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2019 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 110
24 października 2019 09:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_viii_z_dnia_11092019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2019 08:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::