Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 czerwca 2019 roku

Protokół nr VII/2019

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26 czerwca 2019 roku

 

Dnia 26 czerwca 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęto 26 czerwca 2019, a zakończono tego samego dnia. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 13 radnych.

Obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Weronika Majchrzyk
8. Anna Michalska
9. Tomasz Nowicki
10. Adam Ordon
11. Renata Piełot
12. Bartłomiej Pliczko
13. Mariusz Pogoda
14. Andrzej Staron

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5.Przedstawienie i debata nad raportem o stanie Gminy Woźniki za 2018 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Woźnik wotum zaufania.

7.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok – dyskusja.

8.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

9.Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

10.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Woźnik z tytułu wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciasna.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

20.Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

21.Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Pana Burmistrza Michała Aloszko, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.


2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska zapytała o propozycje zmiany porządku obrad. Pani Alina Kot Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej zgłosiła wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały tj.: pkt 20) zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki. Pani Alina Kot poinformowała, że w dniu 18 czerwca 2019 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 64/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki. Organ Nadzoru uznał, iż uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie podlega publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. W związku z powyższym należy podjąć nową uchwałę w sprawie zmiany uchwały pierwotnej z tą zmianą, że uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.

Głosowano wniosek w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba

Następnie Pani Przewodnicząca RM odczytała zmieniony porządek obrad i przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba


3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 22.05.2019 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:

ZA (12)

Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Robert Bęczkowski
NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

 

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.


5. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie Gminy Woźniki za 2018 rok.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej oddała głos Panu Burmistrzowi w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Woźniki za 2018 rok. Pan Burmistrz zaznaczył, że w dużej mierze raport dotyczy poprzednich władz samorządowych. Raport pozwala obiektywnie spojrzeć na rozwój gminy, ale zarazem pozwala modyfikować dokumenty strategiczne dla przyszłego rozwoju gminy. Raport obejmuje stan gminy w przekroju demograficznym, finansowym, lokalnej gospodarki, a także przestrzenno – środowiskowym. Przedstawia potencjał ludzko - społeczny gminy. Raport pokazuje pewne tendencje jak rozwijała się gmina, a także wskazuje pewne kierunki nad którymi musi się pochylić samorząd. Pan Burmistrz stwierdził, że perspektywa demograficzna gminy nie wygląda zbyt obiecująco, ponieważ spada liczba mieszkańców, co w przyszłości przełoży się kondycję finansową gminy. Pan Burmistrz stwierdził, że są podejmowane działania w kierunku zachęcania ludzi do osiedlania się na terytorium gminy Woźniki np. poprzez wydłużenie godzin pracy świetlicy czy przedszkoli. Ponadto w okresie wakacyjnym będą pełnić dyżury przedszkola, a także będzie realizowany program „Posiłek w szkole i w domu”. Zostanie uruchomiona stołówka w Szkole Podstawowej w Psarach, a w Woźnikach zostanie zmodernizowana szkolna stołówka. W zakresie opieki zdrowotnej w perspektywie zostaną uruchomione konsultacje ortopedyczne w GZOZ w Woźnikach. Ponadto gmina tylko w ok. 12 % jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale pod koniec roku prawdopodobnie uda się uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Woźnik, Piasku, Babienicy oraz Psar, dodał Pan Burmistrz. Natomiast w 50 % jest skanalizowana gmina. Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla pozostałej części gminy będzie przygotowana w miesiącu lipcu br. Ważną kwestią przedstawioną w raporcie, na którą należy zwrócić uwagę to liczba podmiotów gospodarczych, która statystycznie stale wzrasta. W kwestii społecznej Pan Burmistrz zauważył, że na terenie gminy działa bardzo dużo organizacji pozarządowych. Gmina stawia na dalszy rozwój stowarzyszeń, aby oddolne zaangażowanie mieszkańców było jak największe. Urząd popiera ideę przyjaznego, aktywnego samorządu dla mieszkańców gminy i chce pomagać w działalności organizacji pozarządowych. W podsumowaniu Pan Burmistrz dodał, że warto pochylić się nad sprawami społecznymi nie tylko inwestycyjnymi. W tym zakresie obecnie dzieje się sporo na terenie gminy np. działa program Śląska Akademia Seniora, Cyfrowe Woźniki. Ponadto Pan Burmistrz powitał przybyłych na sesję ekspertów, którzy tworzyli raport o stanie gminy. Następnie Pani Przewodnicząca RM podziękowała Panu Burmistrzowi za przybliżenie tematu powyższego raportu. Ponadto Pani Przewodnicząca RM poprosiła radnych o pytania do raportu o stanie gminy. Pan radny Mariusz Pogoda zapytał czy gmina będzie zwiększać wskaźnik zagospodarowania przestrzennego gminy, który obecnie wynosi 11,9 % w porównaniu do powiatu lublinieckiego (33 %) wypada bardzo słabo. Pan Burmistrz odpowiedział, że ma nadzieję w najbliższym czasie zmienić powyższy współczynnik po uchwaleniu planu dla miejscowości Piasek, Babienica, Psary oraz Woźniki. Natomiast podczas Dni Ziemi Woźnickiej będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami na temat propozycji zagospodarowania przestrzeni publicznych, dodał Pan Burmistrz. Pan Zdzisław Hryciuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej poinformował, że mały wskaźnik wynika z tego, że m.p.z.p. obejmował tylko tereny uprzemysłowione. Pan radny Szymon Klabis zgłosił uwagi do użytych w Strategii Rozwoju Gminy Woźniki na lata 2022+ wskaźników, które są źle dobrane. Ponadto zaproponował, żeby poddać pod dyskusję ww. strategię, w celu zaktualizowania powyższego dokumentu. Ponadto zwrócił uwagę twórcom raportu, że występują rozbieżności w podawanych danych np. na stronie 13 raportu  liczba organizacji pozarządowych jest inna niż na stronie 30. Autor raportu wyjaśnił, że różnica w podanych danych wynika z różnych źródeł danych, jedne były pozyskane z Banku Danych Lokalnych GUS a drugie pochodzą z Strategii Rozwoju Gminy Woźniki na lata 2022+. Pan radny Bartłomiej Pliczko zauważył, że raport podkreśla niski poziom dofinansowań otrzymanych przez gminę a jednocześnie zapytał jaki jest pomysł na przyszłość, aby zwiększyć pozyskiwane dofinansowania oraz dochody Gminy. Pan Burmistrz odpowiedział, że dochody można głównie zwiększyć poprzez rozwój gospodarczy gminy m.in. poprzez zagospodarowanie strefy ekonomicznej czy inkubator przedsiębiorczości. W przyszłości zostanie powołane Woźnickie Forum Gospodarcze a także zrzeszenie przedsiębiorców w postaci rady ekonomicznej. Ponadto Pan radny Bartłomiej Pliczko poprosił o wyjaśnienie należności gminy w kwocie 10 mln 491 tys. zł, która została wskazana w raporcie. Pani Skarbnik Beata Buchenfeld wyjaśniła, że powyższa kwota obecnie została odpisana i gmina nie odzyska tych pieniędzy, była to kara za wycięcie drzew. Następnie Pan radny Andrzej Staron zacytował fragment raportu „Gmina Woźniki osiąga dobre wyniki finansowe dzięki stałemu wzrostowi dochodów bieżących, które są podstawą jej funkcjonowania. Na te dochody składają się w głównej mierze udziały w podatkach CIT i PIT, które wzrosły w latach 2017-2018 o 14%” i zapytał skąd wzięto wzrost o 14%. Następnie zacytował drugi fragment raportu „Niezbędna jest dbałość o stały wzrost dochodów bieżących szczególnie w obszarze dochodów własnych gminy, takich jak udziały w podatkach czy podatki lokalne, również ze względu na wygasające środki bezzwrotne, co generuje konieczność poszukiwania środków na inwestycje we własnym budżecie” i stwierdził, że obecnie nie ma szans na znalezienie w budżecie dodatkowych środków finansowych. Autor raportu wytłumaczył, że wzrost wynika z tabeli nr 22 Najważniejsze źródła dochodów w latach 2015-2018 w gminie Woźniki. Pan radny Mariusz Pogoda zapytał o wnioski wypływające z koncepcji kanalizacji Gminy Woźniki. Pan Burmistrz odpowiedział, że o koncepcji będzie można rozmawiać i wyciągać wnioski na początku lipca br. jak będzie gotowa. Koncepcja zakłada pewną kolejność rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, będzie aktualizowana dokumentacja na rozwój kanalizacji w Mzykach, a także będzie przygotowywany program funkcjonalno użyteczny dla Lubszy i Kamienicy. Pan radny Tomasz Nowicki zapytał czy przedstawiane w raporcie dane mogą pochodzić z własnych opracowań. Autor raportu odpowiedział, że można przeprowadzić własną wewnętrzną inwentaryzację jak i badania dla własnych celów. Ponadto Pani Przewodnicząca RM stwierdziła, że Rada w przyszłości w drodze uchwały może określić własne szczegółowe wymogi co do zawartości raportu. Pan radny Mariusz Pogoda zapytał jak inne gminy radzą sobie ze skromnymi dochodami własnymi. Autor raportu wyjaśnił, że  w porównaniu z danymi GUS na poziomie województwa czy kraju gmina Woźniki rzeczywiście wypada dość skromnie, ale  w stosunku do najbliższego otoczenia to gmina nie prezentuje się stosunkowo źle. Pan radny Andrzej Staron zapytał czy gmina korzysta bezpośrednio z podatku PIT i CIT. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to udział przekazywany przez Ministerstwo. Po wyczerpaniu tematu Pani Przewodnicząca RM przeszła do następnego punktu porządku obrad.


6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Woźnik wotum zaufania.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Woźnik wotum zaufania. Następnie poprosiła radnych o zabranie głosu na temat powyższej uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych do uchwały Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Woźnik wotum zaufania.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 71/VII/2019.

 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok – dyskusja.

Pani Przewodnicząca RM poprosiła radnych o uwagi i dyskusję. Uwag nie zgłoszono, więc przystąpiono do następnego punktu porządku obrad.

 

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Pani Przewodnicząca RM odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

9. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

 

Pani Przewodnicząca RM odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Woźnik.

 

10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach.

 

Pani Przewodnicząca RM odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 r.

 

Pani Przewodnicząca RM objaśniła, że w wyniku tzw. błędu czeskiego należy zmienić w podstawie prawnej projektu uchwały pozycję publikatora tj. poz. 896 na poz. 869 (dot. ustawy o finansach publicznych). W związku brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 r.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba

Uchwałę oznaczono Nr 72/VII/2019.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Woźnik z tytułu wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 r.

 

Pani Przewodnicząca RM objaśniła, że również w wyniku tzw. błędu czeskiego należy zmienić w podstawie prawnej projektu uchwały pozycję publikatora tj. poz. 896 na poz. 869 (dot. ustawy o finansach publicznych) oraz poz. 509 na poz. 506 (dot. ustawy o samorządzie gminnym). W związku brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Woźnik z tytułu wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 r.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba

Uchwałę oznaczono Nr 73/VII/2019.

 

Pan Burmistrz Michał Aloszko podziękował w imieniu własnym jak i poprzedniej władzy za udzielenie absolutorium i wotum zaufania.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt, ale z uwagami. Pan Bartłomiej Pliczko zapytał czy umowy dzierżawy zawierają zapisy obligujące dzierżawcę do dbania o estetykę dzierżawionego terenu. Pani Agnieszka Bartos pracownik Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odpowiedziała, że zapisy w umowie na powyższy temat są bardzo ogólne, ale zobowiązała się do wyszczególnienia w umowie takiego punktu na temat dbania o estetykę terenu. Pan Burmistrz, również się zgodził, że takie zapisy w umowie są jak najbardziej sensowne. W związku brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 74/VII/2019.


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.


Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mariusz Pogoda
NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 75/VII/2019.


15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Pani radna Renata Piełot wytłumaczyła przyczyny podjęcia negatywnej opinii przez ww. Komisję. Pani Renata Piełot poinformowała, że zaproponowane koszty odbioru gruzu czy papy są wyższe niż w innych jednostkach samorządowych. Stwierdziła, że Urząd mógłby udostępnić mieszkańcom teren, na którym mogliby za darmo składować gruz, który następnie byłby wykorzystywany np. do utwardzenia drogi. Pan Burmistrz podkreślił, że zaproponowane w uchwale usługi są dodatkowe i mieszkańcy nie muszą z nich korzystać. Gmina znajduje się  w grupie zakupowej na odbiór odpadów komunalnych, więc wszyscy członkowie będą mieli wspólną cenę za świadczenie dodatkowych usług. Ponadto dodał dla przykładu, że usługa odbioru gruzu w Chorzowie kosztuje 158,00 zł/m3, w Jastrzębiu Zdroju 250,00 zł/m3 a w Bielsku Białej 97,00 zł/m3. W uzupełnieniu informacji Pani Dorota Cieluch Kierownik Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wyjaśnia, że zaproponowane ceny usług dodatkowych odpowiadają poziomowi rynkowemu. Ponadto zaproponowane ceny mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu. Pan Burmistrz dodał, że zaproponowany pomysł w sprawie odbioru gruzu od mieszkańców jest warty przemyślenia i rozpatrzenia. Pan Bartłomiej Pliczko poinformował, że Komisja chciała, aby mieszkańcy oprócz zaproponowanej usługi mieli alternatywę i mogli oddawać gruz za darmo w wyznaczonym miejscu. A ponadto zauważył, że gmina mogłaby odzyskiwać z rozbiórek inne materiały jak np. kostkę brukową czy krawężniki, które można by użyć przy następnych inwestycjach. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał czy powyższa uchwała musi być podjęta na obecnej sesji lub można odłożyć ją na przyszłą sesję. Pan Burmistrz stwierdził, że będzie szukał alternatyw na ponowne wykorzystanie materiałów z odzysku. Pani Dorota Cieluch odpowiedziała, że nie ma czasu na odłożenie podjęcia uchwały, ponieważ prawdopodobnie w piątek będzie ogłaszany przetarg. Ponadto Pani Alina Kot stwierdziła, że nie każdy gruz nadaje się do ponownego wykorzystania. Pan radny Bartłomiej Pliczko stwierdził, że jeżeli nie padnie deklaracja o rozważeniu pomysłu w sprawie składowania materiałów do ponownego ich wykorzystywania to będzie głosował przeciw podjęciu ww. uchwały. Pani radca prawny Mirosława Sulewska stwierdziła, że należy rozważyć aspekty prawne i finansowe powyższego tematu. Dodała, że jeżeli gruz nie będzie spełniać określonych przez ustawodawcę parametrów, a zostanie zabudowany np. w drodze, a następnie wydarzy się jakiś wypadek to gmina będzie odpowiadać za to zdarzenie. Pani Maria Golasz zapytała dlaczego uchwała musi być podjęta w dniu dzisiejszym. Pani Dorota Cieluch wyjaśniła, że usługa dodatkowa została włączona do specyfikacji przetargowej grupy zakupowej, do której gmina należy a także dodała, że ustawa daje możliwość podjęcia takiej uchwały. Pani radna Maria Golasz stwierdziła, że uzyskała potwierdzenie, że nie do końca powyższa uchwała musi być przyjęta w powyższej formie. Pan radny Andrzej Staron zapytał o jakich ilościach gruzu toczy się dyskusja. Ponadto stwierdził, że nie jest problemem gruz, który przeważnie ludzie sami sobie go zagospodarowują, ale papa, wełna mineralna i styropian, które są wyrzucane na dzikie wysypiska. Pan radny Bartłomiej Pliczko zauważył, że nie można wszystkich problemów z zagospodarowaniem odpadów scedować na mieszkańców tylko gmina też musi wziąć w tym zakresie na siebie odpowiedzialność. Pani Dorota Cieluch dodała, że gmina przyjmuje od mieszkańców odpady remontowe na PSZOK, tylko w małych ilościach. W podsumowaniu Pan radny Mariusz Pogoda stwierdził, że głosowanie będzie nad usługą dodatkową, z której mieszkańcy mogą skorzystać a nie muszą.  Po wyczerpaniu tematu Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (5)
Łucjan Garus, Szymon Klabis, Anna Michalska, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
PRZECIW (3)
Maria Golasz, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Robert Bęczkowski, Krystyna Gorol, Weronika Majchrzyk, Tomasz Nowicki, Adam Ordon
NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 76/VII/2019.


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

 

Pan radny Andrzej Staron zapytał o § 2 porozumienia „Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania porozumienia przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.” czy czas nieokreślony musi być w powyższym paragrafie. Ponadto dodał, że porozumienie na czas nieokreślony powoduje pewną trudność, ponieważ w każdej chwili może ulec rozwiązaniu i rodzice korzystający z żłobka będą mieli problem z szybkim znalezieniem miejsca dla dziecka w innym żłobku. Zapytał czy nie można zawrzeć porozumienia na czas określony. Pani Mirosława Sulewska wyjaśniła, że jeżeli umowa została zawarta na czas nieokreślony to można ją wypowiedzieć zgodnie z zapisami umowy, co wynika z ogólnych zapisów kodeksu cywilnego. Niemniej jednak osoby, które podpisują taką umowę na pewno będą się starały, aby taka umowa była realizowana. Ponadto zgodnie z art. 5 kodeksu cywilnego nie można czynić z użytku prawa  wbrew ogólnym zasadom. Pan radny Andrzej Staron poprosił, aby spojrzeć na umowę z innej strony. Pan radny Mariusz Pogoda poprosił Pana Burmistrza o rozpropagowanie informacji na facebooku czy stronie gminnej, że jest możliwość dopłaty ze strony gminy do pobytu dziecka w żłobku. Pan Burmistrz odpowiedział, że działania prorodzinne są bardzo ważną sferą, której należy się przyjrzeć. W związku z wyczerpaniem pytań Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 77/VII/2019.


17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciasna.

Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Gminie Ciasna.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 78/VII/2019.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

 

Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poprosił o przekazanie Panu Burmistrzowi protokołu z Komisji Budżetowej z dnia 26.06.2019 r., aby mógł się zapoznać z pytaniami i odpowiedziami jakie padły na Komisji. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 79/VII/2019.


19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 80/VII/2019.


20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki.

 

Pani Przewodnicząca RM odczytała powyższy projekt uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)

Robert Bęczkowski, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (1)
Piotr Ciba
Uchwałę oznaczono Nr 81/VII/2019.


21. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

 

- Pan radny Mariusz Pogoda w imieniu własnym i wszystkich radnych pogratulował Panu Burmistrzowi uzyskania absolutorium. Pan Burmistrz wszystkim podziękował.

- Pani Przewodnicząca poinformowała, że do biura rady wpłynęło zaproszenie na Marsz Autonomii, które wszyscy radni otrzymali. Marsz organizowany jest w dniu 13 lipca br. w Katowicach.

- Pan Burmistrz Michał Aloszko zaprosił na obchody Dni Ziemi Woźnickiej w dniach 29-30 czerwca br. Ponadto poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad pozytywnie uwzględniła siedem tematów podniesionych w apelu z dnia 3 kwietnia br. w kwestii niezałatwionych spraw drogowych wynikłych przy budowie autostrady A-1.

- Pani Dorota Cieluch poinformowała, że w ramach Dni Ziemi Woźnickiej odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania przestrzeni publicznych. Konsultacje prowadzone będą w ramach programu grantowego „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach" finansowanego przez Fundację Sędzimira. Punkt konsultacyjny czynny będzie w godz. od 15.00 do 18.00.

 

22. Zakończenie sesji.

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Woźnikach

 


Protokołowała: Grażyna Sośnica

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2019 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 129
12 września 2019 10:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_vii_z_dnia_26062019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2019 10:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::