Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku

Protokół nr VI/2019

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 maja 2019 roku

 

Dnia 22 maja 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęto 22 maja 2019, a zakończono tego samego dnia. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 13 radnych.

Obecni:

1. Piotr Ciba
2. Łucjan Garus
3. Maria Golasz
4. Krystyna Gorol
5. Szymon Klabis
6.Weronika Majchrzyk
7. Anna Michalska
8.Tomasz Nowicki
9. Adam Ordon
10. Renata Piełot
11. Bartłomiej Pliczko
12. Mariusz Pogoda
13. Andrzej Staron

Nieobecni:

1. Robert Bęczkowski

2. Józef Nowak

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Woźniki,

b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów,

d) zmiany uchwały Nr 196/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki,

e) podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki,

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat,

h) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki,

i) zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki,

j) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy,

k) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,

l) zarządzania poboru podatków w drodze inkasa,

m) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku,

n) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki- etap III",

o) zmiany budżetu na 2019 rok,

p) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

7. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Pana Burmistrza Michała Aloszko, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska zapytała o propozycje zmiany porządku obrad. Pani Klaudia Łopat pracownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej zgłosiła zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów uchwał tj.: pkt h) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki oraz pkt j) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad pierwszym projektem uchwały proponowanym do zdjęcia z porządku obrad.

 

Głosowano wniosek w sprawie: zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:

ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak

Pan radny Bartłomiej Pliczko po głosowaniu zapytał o przyczynę wycofania projektów uchwał z porządku obrad. Pan Burmistrz odpowiedział, że powyższe dopłaty są na poziomie symbolicznym. Ponadto członkowie Komisji Budżetowej jak i Pan Burmistrz, również doszli do wniosku, że dopłaty są zbyt niskie. Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będą znacząco odczuwalne dla  mieszkańców uprawnionych do korzystania z powyższej dopłaty. Obecnie jest w 40% skanalizowana gmina. Natomiast pozostała część mieszkańców musi w własnym zakresie opróżniać zbiorniki bezodpływowe i nie ma żadnej dopłaty. W związku z tym Pan Burmistrz zdecydował o zaproponowaniu Radzie Miejskiej wycofanie powyższych projektów uchwał z porządku obrad. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał ile wynosiła ostatnia dopłata z zakresu zaopatrzenia w wodę. Pani Klaudia Łopat odpowiedziała, że 0,15 zł. Ponadto Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał kto zaproponował stawkę dopłaty do wody w kwocie 0,07 zł. Pan Burmistrz odpowiedział, że stawka została zaproponowana przez Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej zgodnie z przyjętą tendencją wygaszania powyższej opłaty. Ponadto Pan Burmistrz dodał, że pod koniec czerwca powstanie koncepcja skanalizowania pozostałej części gminy i wtedy będzie można szukać nowych rozwiązań, w temacie odprowadzania ścieków. Pan radny Łucjan Garus przypomniał, że pierwsza dopłata do wody wynosiła 1,50 zł z założeniem, że co roku będzie obniżana. Również stwierdził, że zaproponowana obecna dopłata, tylko wzbudzi śmiech wśród mieszkańców gminy. Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad drugim projektem uchwały proponowanym do zdjęcia z porządku obrad.

 

Głosowano wniosek w sprawie: zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak

Pani Przewodnicząca RM odczytała zmieniony porządek obrad i przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Woźniki

 

W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Woźniki.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 57/VI/2019.


b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

 

Pan radny Bartłomiej Pliczko poprosił o wyjaśnienie jakie zmiany dla nauczycieli spowoduje powyższa uchwała. Pan Burmistrz wyjaśnił, że uchwała dotyczy ustalenia przez organ prowadzący pensum na poziomie 22 godzin dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Proponowane pensum wynosi tyle samo co w ubiegłym roku. Pozostały wymiar godzin ustala Karta Nauczyciela na co organ prowadzący nie ma wpływu. Pan radny Andrzej Staron poinformował, że na Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu była dyskusja nad projektem uchwały z pensum 25 godzin dla nauczycieli prowadzących grupy mieszane, co Komisja uznała za niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych nauczycieli z pensum 22 godzin. W związku z powyższym, że projekt uchwały został zmieniony Pan radny Andrzej Staron uważa, że w obecnej formie uchwała powinna być przyjęta. Pan Burmistrz zajął stanowisko, że nie wyobraża sobie podniesienia pensum dla nauczycieli. Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)

Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 58/VI/2019.

c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Piotr Ciba Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów.

 

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak

Uchwałę oznaczono Nr 59/VI/2019.

d) zmiany uchwały Nr 196/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Piotr Ciba Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 196/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 60/VI/2019.

e) podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 61/VI/2019.

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki

 

Pan radny Tomasz Nowicki zapytał czy powyższa uchwała nie koliduje z inwestycją dotyczącą modernizacji drogi z Lubszy do Kamieńskich Młyn. Pan radny Łucjan Garus odpowiedział, że w żaden sposób nie koliduje z planowaną modernizacją drogi. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 62/VI/2019.

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 63/VI/2019.

h) zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki

 

Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał czy dopłata pozostaje bez zmian. Pani Klaudia Łopat odpowiedziała, że dopłata pozostaje bez zmian zmienia się tylko czas obowiązywania dopłaty, który zostaje przedłużony o jeden dzień. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 64/VI/2019.

i) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

Pan radny Andrzej Staron zapytał ile osób w ostatnim czasie skorzystało z dodatku energetycznego i jakie trzeba spełnić kryteria, aby go otrzymać. Pani Bożena Wojsyk Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach nie umiała odpowiedzieć na zadane pytanie. W związku z tym zobowiązała się na następną sesję przygotować odpowiedź w tym zakresie. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 65/VI/2019.

j) zarządzania poboru podatków w drodze inkasa

Pan Andrzej Staron zapytał czy sołtysi składają oświadczenia w sprawie RODO, czy informacje, które pozyskują są zabezpieczone. Pani Sekretarz Magdalena Jarosz – Wawrzyńczak wyjaśniła, że sołtysi, którzy są inkasentami podpisują umowę  powierzenia danych osobowych. Ponadto dodała, że od momentu wejścia w życie przepisów o RODO tj. 15 maja 2018 roku sołtysi podpisali powyższe umowy i tym samym zobowiązali się do zabezpieczenia posiadanych danych.  Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: zarządzania poboru podatków w drodze inkasa.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 66/VI/2019.

k) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Dodał, że członkowie Komisji uzyskali informację od Pani Skarbnik Beaty Buchenfeld, że gmina nie może zrezygnować z pobierania opłaty targowej. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 67/VI/2019.

l) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki- etap III"

 

Pani Przewodnicząca RM objaśniła, że należy zmienić w podstawie prawnej projektu uchwały, Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm. na Dz. U. z 2019 r. poz. 869 (dot. ustawy o finansach publicznych) w związku ze zmianą publikatora. Pan Zdzisław Hryciuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnił, że wielkość pożyczki jest uwarunkowana uchwałą budżetową. Pożyczka zapewni wymianę kolejnych 50 kotłów grzewczych oraz zamontowanie 10 ogniw fotowoltaicznych. Wielkość inwestycji jest obwarowana możliwościami finansowymi gminy. Pani Dorota Musik Zastępca Skarbnika poprosiła o dopisanie w § 1 za kwotą 350 000,00 słowa „zł”.Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki- etap III".

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 68/VI/2019.

m) zmiany budżetu na 2019 rok

 

Pan radny Bartłomiej Pliczko poprosił o przybliżenia zmian w budżecie. Pani Dorota Musik Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że zmiany dotyczą wyłącznie przeniesień pomiędzy poszczególnymi rozdziałami budżetu. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja nie wniosła uwag do projektu ww. uchwały. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 69/VI/2019.

 

n) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.


Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)

Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

NIEOBECNI (2)
Robert Bęczkowski, Józef Nowak
Uchwałę oznaczono Nr 70/VI/2019.

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

- Pani Przewodnicząca RM przedstawiła pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej w sprawie dotacji na remont budynku wpisanego do ewidencji zabytków. Następnie poprosiła radnych o podjęcie dyskusji w powyższej kwestii. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał, o którą nieruchomość dokładnie chodzi. Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że nieruchomość znajduje się na Rynku w Woźnikach. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że powyższe pismo nie powinno w ogóle wpłynąć do Rady. W pierwszym etapie pismo zostało skierowane do Burmistrza Woźnik, na które udzielił odpowiedzi Pan Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych. Jednak w ocenie Pani Przewodniczącej RM odpowiedź była niespójna i niekompetentna. Wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków powinny być składane do Burmistrza Woźnik do 15 września. Jest to wniosek do projektu budżetu, który jest opiniowany przez radnych. Aby uzyskać powyższą dotację należy przestrzegać procedur zawartych w uchwale Nr 423/XXXVII/2006 w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z §4 tej uchwały wnioski o dotację składa się do Burmistrza Woźnik. Natomiast szczegółowa forma i treść wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określona jest w §3. Pani Przewodnicząca RM stwierdziła, że wniosek w pierwszej kolejności należy złożyć do Burmistrza, a następnie Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu przy pracach nad budżetem go rozpatrzy. Pani Przewodnicząca RM poinformowała, że w imieniu Rady udzieli odpowiedzi na pismo, że wniosek w powyższej sprawie należy złożyć Burmistrzowi Woźnik. Pan radny Andrzej Staron przypomniał, że Rada zatwierdzała wniosek o datację dla Proboszcza Parafii św. Katarzyny w Woźnikach. Również potwierdził, że w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do Burmistrza Woźnik, następnie zostanie zaopiniowany przez Komisję ds. Oświaty, Kultury i Sportu i na samym końcu zostanie podjęta uchwała. Pan Wojciech Zawadzki Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych odniósł się do udzielonej odpowiedzi w piśmie. Zauważył, że w odpowiedzi powołał się na obowiązujące przepisy tj. ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz odesłał wnioskodawczynię do przepisów uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Kończąc wypowiedź Pan Kierownik pokreślił, że odpowiedź na pismo była wyczerpująca. Ad vocem Pani Przewodnicząca RM dodała, że odpowiedź nie była wyczerpująca. Stwierdziła, że powołując się na powyższą uchwałę należało dodać, że wniosek o datację składa się do Burmistrza Woźnik. Ad vocem pisma Pani Sekretarz wyjaśniła, że właścicielka nieruchomości została poinformowana jaka uchwała reguluje kwestię przyznania dotacji czy dofinansowania. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania ze strony właścicielki, to Kierownik Referatu Promocji Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych na pewno udzieliłby stosownych informacji w tym temacie, dodała Pani Sekretarz. Pani Przewodnicząca RM stwierdziła, że w tym zakresie nie było konieczności odsyłania właścicielki w sprawie zwrócenia się o pomoc do Rady, ponieważ na tym etapie Rada nie może zająć stanowiska.

- Pan radny Piotr Ciba zapytał czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ustosunkowała się do pisma wysłanego przez tut. Urząd 02.04.2019 r. w sprawie naprawy, odtworzenia zniszczonych dróg podczas budowy A-1. Pan Burmistrz Michał Aloszko odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Urząd nie otrzymał żadnej zwrotnej informacji. Pismo zostało wysłane wraz z podpisami mieszkańców popierających sprawę. Ponadto Pan Burmistrz podziękował radnym za włączenie się w rozmowę z mieszkańcami poprzez zbieranie podpisów pod apelem. Ponadto Pan Burmistrz ma nadzieję, że chociaż część spraw podnoszonych w piśmie uda się pozytywnie załatwić.

- Pan radny Andrzej Staron zapytał dlaczego samochody ciężarowe dalej jeżdżą przez centrum Woźnik, jeżeli została oddana do użytku obwodnica Woźnik. Pan Burmistrz odpowiedział, że w połowie czerwca br. Rada Powiatu podejmie uchwałę w sprawie zmiany kategorii drogi przy ulicy Dworcowej i Koziegłowskiej z powiatowej na gminną i dopiero wtedy będzie można rozpocząć procedowanie w sprawie obniżenia tonażu transportu przebiegającego przez powyższą drogę. Po przejęciu przez gminę drogi przy ulicy Dworcowej i Koziegłowskiej w Woźnikach będzie można skutecznie działać np. w sprawie koszenia poboczy, czy dokończenia kanalizacji sanitarnej przy ul. Koziegłowskiej, dodał Pan Burmistrz. Pan radny Bartłomiej Pliczko poprosił o wykoszenie poboczy przy drogach, które zostały pominięte przy ostatnim koszeniu. Pani Alina Kot Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej poinformowała, że w najbliższym czasie będą podjęte działania w kwestii koszenia dróg.

- Pani radna Maria Golasz zabrała głos odnośnie dbałości o wizerunek gminy poszczególnych miejscowości. Poprosiła o uwzględnienie regularnego wykaszania Al. Ks. Brzozy w Lubszy. Ponadto zapytała czy planowane jest wykorzystanie wieży widokowej w Woźnikach oraz Góry Lubszeckiej w celach promocyjnych gminy. Pan Burmistrz odpowiedział, że rozezna temat w sprawie wykaszania. Natomiast w kwestii promocji do końca wakacji powinien powstać kompleksowy program, który będzie uwzględniał wszystkie elementy promocyjne gminy, dodał Pan Burmistrz.

- Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał jak wyglądają prace nad koncepcją kanalizacji gminy. Pan Burmistrz odpowiedział, że do końca czerwca br. ma powstać koncepcja kanalizacji. Firma przygotowująca koncepcję jest w stałym kontakcie z Urzędem, nie wykonuje prac zza biurka, tylko jej przedstawiciel bywa w terenie. Pan Burmistrz ma nadzieję, że wnioski przedstawione w koncepcji będą wartościowe i pomocne w planowaniu rozbudowy kanalizacji. Również z inicjatywy firmy tworzącej koncepcję przedstawiciele gminy byli z wizytą gospodarczą w oczyszczalni ścieków w Świerklańcu. Budowa kosztowała tyle samo co rozbudowa oczyszczalni w Psarach, natomiast jej przepustowość jest znacznie większa. Natomiast oczyszczalnia w Woźnikach działa już 20 lat, więc modernizacja poprzez zakup prasy będzie nieodzowna. W sierpniu 2020 r. kończy się rozbudowa oczyszczalni w Psarach, która będzie mogła przyjąć na dobę 400 m3 ścieków. Natomiast konkretną dyskusję będzie można podjąć, jak będzie gotowa koncepcja, dodał Pan Burmistrz. Pan radny Bartłomiej Pliczko na zakończenie dyskusji dodał, że należy pilność rzetelności wykonania opracowań, ponieważ nie są to tanie dokumenty.

- Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał czy przedszkola będą czynne przez całe wakacje. Pan Burmistrz wyjaśnił, że Przedszkole w Woźnikach będzie czynne w lipcu, natomiast w Psarach w sierpniu.  

- Pan radny Piotr Ciba jako Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu w imieniu Pani Dyrektor MGOK w Woźnikach oraz własnym zaprosił na spektakl w wykonaniu artystów amatorów z MGOK pt. „Pacjentka z sali nr 7”. Przedstawienie jest dedykowane Pani Patrycji Churas, mieszkance gminy, która choruje na chorobę neurologiczną. Spektakl odbędzie się 31maja br. o godzinie 19 w Sali widowiskowej MGOK w Woźnikach. Bezpłatne wejściówki do odebrania w MGOK.

- Pani radna Krystyna Gorol stwierdziła, że w ostatnim numerze Wiadomości Ziemi Woźnickiej, zabrakło informacji o gminnym społeczeństwie, czyli młodzieży, która brała udział w otwarciu obwodnicy Woźnik. W artykule pojawiło się małe zdjęcie, które uwidaczniało tylko uczniów z Woźnik. Pan Burmistrz podziękował za zwrócenie uwagi i obiecał, że w czerwcowym wydaniu pojawi się stosowne sprostowanie. Pan Wojciech Zawadzki Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych odniósł się do zamieszczonej relacji z otwarcia obwodnicy i stwierdził, że na pierwszej stronie WZW znajdowała się informacja, że w otwarciu obwodnicy brała udział młodzież szkolna oraz były podziękowania dla wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w wydarzeniu.

- Pan radny Tomasz Nowicki zwrócił uwagę na problemy mieszkańców przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Stwierdził, że nie do końca dotarła do mieszkańców informacja o formie zgłaszania odpadów do obioru. Pan Burmistrz poinformował, że gmina jest na etapie przygotowania kolejnego przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Liderem grupy zakupowej zostały Kalety. Obecna umowa jest zawarta do końca września br. Zgłaszanie odbioru odpadów wielkogabarytowych odbywa się na zasadach ubiegłorocznych. Trzeba będzie szukać konstruktywnych rozwiązań w tym zakresie, aby usprawnić proces dotarcia informacji do mieszkańców, dodał Pan Burmistrz.

- Pani radna Maria Golasz zapytała w imieniu mieszkańców Woźnik, dlaczego nie było informacji o przyjeździe telewizji w sprawie programu zgadnij- napisz-wygraj. Pan Wojciech Zawadzki odpowiedział, że zorientuje się w sprawie i odpowie pisemnie na pytanie. 

- Pan radny Adam Ordon zapytał o okoliczności bądź przyczynę rezygnacji radnego z pełnienia funkcji. Pani Przewodnicząca RM poinformowała, że pismo nie zawierało przyczyny rezygnacji z mandatu radnego. Ponadto dodała, że radny nie ma obowiązku uzasadnienia swojej rezygnacji. Pismo zostało przekazane Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie i czekamy na wydanie przez Komisarza postanowienia w tym temacie. Pan radny Łucjan Garus poprosił o zajęcie stanowiska przez Panią Radcę Prawną w poruszonej kwestii. Pani Mirosława Sulewska wyjaśniła, że kwestię rezygnacji radnego reguluje Kodeks Wyborczy. Przyczyna nie musi być podana, ponieważ radny może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji radnego np. z powódek osobistych, rodzinnych, jakichkolwiek. Nie mniej jednak rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej, która niezwłocznie musi zostać przekazana do właściwego organu, a w tym wypadku do Komisarza Wyborczego. Następnie Komisarz Wyborczy w terminie 14 dni wydaje Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Następnie w ciągu trzech miesięcy od wydania postanowienia przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady. Pan radny Łucjan Garus podziękował za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień.

- Pan Stanisław Wojsyk sołtys Ligoty Woźnickiej zapytał kiedy zostaną wykoszone rowy na Skrzesówce w stronę Pakuł. Pani Alina Kot odpowiedziała, że koszenie rozpocznie się niezwłocznie. Pan Burmistrz poprosił, aby wszelkie kwestie zgłaszać na zebraniu sołtysów, które są organizowane raz w miesiącu.

- Pan radny Tomasz Nowicki zapytał o przybliżony termin zakończenia budowy autostrady A-1. Pan Burmistrz odpowiedział, że są podawane różne terminy, ale najprawdopodobniej będzie to koniec sierpnia początek września.

 

7. Zakończenie sesji.

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

 

 

                                                                                                      Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

 Protokołowała: Grażyna Sośnica

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2019 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 130
27 czerwca 2019 14:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_vi_z_dnia_22052019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2019 14:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::