Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2019 roku

Protokół nr V/2019

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 marca 2019 roku

 

Dnia 27 marca 2019 roku odbyła się V sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:02 tego samego dnia. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych.

Obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Weronika Majchrzyk
8. Anna Michalska
9. Józef Nowak
10. Tomasz Nowicki
11. Adam Ordon
12. Renata Piełot
13. Bartłomiej Pliczko
14. Mariusz Pogoda
15. Andrzej Staron

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki”

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2019 rok,

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na 2019 rok,

d) zwołania zebrań wiejskich w sołectwach,

e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2019 roku,

f) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,

g) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Woźniki,

h) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

i) zmiany budżetu na 2019 rok,

j) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

7. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Panią Wiceburmistrz Beatę Bacior, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska odczytała proponowany porządek obrad i zapytała o uwagi. Wobec braku uwag przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenie porządku obrad.

 

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:

ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.01.2019 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:

ZA (14)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Łucjan Garus

 

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki”

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła o zabranie głosu Panią Aleksandrę Wiszniewską przedstawicielkę firmy wykonującej powyższe opracowanie. Pani Aleksandra Wiszniewska wyjaśniła, że ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki, została przygotowana na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z brzmieniem wspomnianego artykułu raz na kadencję burmistrz powinien wykonać ocenę i przedstawić ją Radzie Miejskiej. Jest to narzędzie kształtowania działań w zakresie m.p.z.p. gminy. Ocena jest potrzebna do analizy potrzeb w zakresie rozwoju terenów mieszkaniowych. Ocena zawiera zbiorczą informację na temat zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z wnioskami i programem sporządzania planów miejscowych do roku 2022. Zgodnie z wykonaną analizą studium jest aktualne w zakresie głównych kierunków rozwoju. Jest także zgodne z założeniami m.p.z.p. województwa śląskiego. Obowiązujące miejscowe plany pokrywają około 12% powierzchni gminy. Nie pokryte ustaleniami planu obszary stanowią przede wszystkim zwarte kompleksy leśne i grunty rolne. Obecnie na terenie miasta i gminy Woźniki sporządzane są dwa miejscowe plany: m.p.z.p. na obszarze Gminy Woźniki oraz m.p.z.p. gminy Woźniki w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia. Studium daje platformę możliwości przestrzennych realizacji ustaleń założonych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Woźniki. Ponadto zwrócono uwagę, że ustawa o elektrowniach wiatrowych wprowadziła możliwość do 2022 roku uchwalenia w m.p.z.p. obszarów zabudowy mieszkaniowej w odległości mniejszej niż 10 krotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli. Podstawowe wnioski z oceny to: opracowanie m.p.z.p. w rejonie elektrowni wiatrowych, obwodnicy Woźnik, Rynku oraz zakończenie prac nad lokalizacją rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia. Pani Przewodnicząca RM objaśniła, że należy zmienić w podstawie prawnej projektów uchwał, Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm. na Dz. U. z 2019 r. poz. 506 (dot. ustawy o samorządzie gminnym). Większość projektów uchwał została przygotowana przed opracowaniem tekstu jednolitego z dnia 15 marca br. ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym projekty zawierały poprzedni publikator. Zmiana obejmuje projekty uchwał od ppkt. a do ppkt h. Następnie Pan radny Andrzej Staron zapytał, czy studium z 2015 r. po przyjęciu powyższej uchwały przestanie obowiązywać. Pani Aleksandra Wiszniewska odpowiedziała, że studium jest aktualne i w dalszym ciągu obowiązuje do czasu jego zmiany. Ponadto Pan Andrzej Staron przytoczył zapis ze str. 24 Oceny(…) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN/U) – obejmujące istniejące zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny rozwoju osadnictwa w mieście Woźniki oraz w miejscowości Dyrdy i Sośnica. Stwierdził, że do studium był wprowadzony zapis MN/U1, a w opracowaniu jest co innego. Pan radny Andrzej Staron wyraził obawę, że powyższy zapis zostanie zmieniony. Pani Aleksandra Wiszniewska objaśniła, że Ocena aktualności(…) nie zmienia w żaden sposób ustaleń obowiązującego studium czy m.p.z.p. tzn. nie może zmienić tekstu ani rysunku. Pan radny Józef Nowak poprosił o komentarz w sprawie elektrowni wiatrowych w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. Pani Aleksandra Wiszniewska odpowiedziała, że w jej opinii należy uchwalić m.p.z.p. w części zabudowy mieszkaniowej, która jest zagrożona ustawą o elektrowniach wiatrowych, aby po 3.06.2022 r. mieszkańcy w rejonach elektrowni wiatrowych mogli budować domy. Następnie Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Przewodniczący ww. Komisji Bartłomiej Pliczko stwierdził, że Komisja jednogłośnie a zarazem pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z wyczerpaniem tematu Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki”.

 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 47/V/2019.b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2019 rok

W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 48/V/2019.c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na 2019 rok

W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 49/V/2019.d) zwołania zebrań wiejskich w sołectwach

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały i poprosiła Panią Anetę Klyta o przybliżenie tematu. Pani Aneta Klyta pracownik Referatu Spraw Obywatelskich wyjaśniła, że należy zwołać zebrania wiejskie w celu wyboru nowych sołtysów. Ponadto na zebraniu wiejskim będzie przedstawione sprawozdanie z działalności sołectwa. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w sołectwach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 50/V/2019.


e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2019 roku

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały i poprosiła Panią Patrycję Turchońską o przybliżenie tematu. Pani Patrycja Turchońska pracownik Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że zadaniem gminy jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Program został zaopiniowany przez Koła Łowieckie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz Nadleśnictwo Koszęcin. Wszystkie powyższe instytucje wydały pozytywne opinie w tym zakresie. Pan Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego Bartłomiej Pliczko stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2019 roku.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 51/V/2019.f) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały i poprosiła Panią Bożenę Wojsyk o przybliżenie tematu. Pani Bożena Wojsyk Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że związku z przekazaniem przez Pana Burmistrza, do realizacji zadania z zakresu zryczałtowanego dodatku energetycznego, jest niezbędne w drodze uchwały upoważnienie Kierownika MGOPS do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej. Następnie Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej Pani Maria Golasz przekazała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 52/V/2019.

 


g) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Woźniki

 

Pani Kierownik MGOPS wyjaśniła, że uchwała jest niezbędna w przypadku umieszczenia osób w mieszkaniach chronionych lub schroniskach dla bezdomnych. Następnie Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej Pani Maria Golasz przekazała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Woźniki.

 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 53/V/2019.h) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały i poprosiła Panią Zofię Cichowską o przybliżenie projektu uchwały. Pani Zofia Cichowska Dyrektor ZEASz poinformowała, że na każdy rok budżetowy ww. uchwała jest podejmowana. Projekt został przygotowany w oparciu o plany dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie wynikają z Karty Nauczyciela i stanowią 0,08% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na dany rok. Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Andrzej Staron poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 54/V/2019.i) zmiany budżetu na 2019 rok

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Staron poinformował, że Komisja jednogłośnie a zarazem pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 55/V/2019.j) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

 

Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Staron poinformował, że Komisja jednogłośnie a zarazem pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:

ZA (15)

Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 56/V/2019.6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

 

- Pan radny Mariusz Pogoda stwierdził, że bardzo wielu mieszkańców pyta, czy odbędą się następne edycje kursów komputerowych dla seniorów. Pani Beata Bacior Zastępca Burmistrza stwierdziła, że na dzień dzisiejszy stworzono 10 grup w całej gminie i nabór jest już zamknięty. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie dalsza edycja kursu komputerowego dla seniorów. Gmina dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości kontynuować kursy komputerowe, które stały się bardzo atrakcyjne dla seniorów. Ponadto Pani Zastępca Burmistrza dodała, że równolegle jest organizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury kurs „Cyfrowe Woźniki’. Można do niego przystąpić bez ograniczeń wiekowych, wystarczy mieć ukończone 25 lat.

- Pan radny Józef Nowak poprosił o krótką informację na temat odpadów komunalnych. Pani Beata Bacior Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że umowa na zakup koszy została podpisana. Natomiast w sprawie umowy na odbiór odpadów komunalnych trwają negocjacje z firmami odbierającymi odpady. Po zakończeniu negocjacji Pan Burmistrz przekaże radnym szczegółowe informacje w zakresie umowy na odbiór odpadów komunalnych.

- Pan radny Józef Nowak zapytał o zwiększenie dofinansowania dla projektu „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach” do kwoty 5 341 910 zł. Pani Skarbnik Beata Buchenfeld wyjaśniła, że zwiększenie dotacji do powyższego projektu jest już ujęte w budżecie gminy na 2019 r. Ponadto Pan radny Józef Nowak poprosił o zrelacjonowanie udziału w spotkaniu z Nadleśnictwem Świerklaniec w sprawie drogi Kolonii Woźnickiej. Pani Przewodnicząca RM wyjaśniła, że pozyskała informacje od Nadleśnictwa Świerklaniec, że są środki na remont dróg leśnych. W związku z tym przy udziale Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej, został wystosowany wniosek o remont drogi i polepszenie dojazdu do Kolonii Woźnickiej. Ostatnie pytanie Pana radnego dotyczyło osób zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych, posiadających zaległości czynszowe. Zapytał, czy istnieje jakaś forma odpracowania tych zaległości. Pan Zdzisław Hryciuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnił, że część lokatorów posiada zaległości czynszowe. Natomiast do tej pory nie było możliwości prawnych, aby te osoby mogły odpracować powstałe zadłużenie. Pani Sekretarz Magdalena Jarosz –Wawrzyńczak dodała, że są poczynione przygotowania do opracowywania programu, który w najbliższym czasie zostanie wprowadzony w życie będzie to tzw. „praca za czynsz”.

- Pan radny Piotr Ciba zapytał o pozyskiwanie środków unijnych dla gminy w zakresie zadań szkoleniowych. Pani Beata Bacior Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że były prowadzone rozmowy w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla gminy. Został opracowany program, który uwzględnia różne dziedziny zapotrzebowania np. drobnych przedsiębiorców, którzy mogliby starać się o dofinansowanie w zakresie kursów zawodowych. Gmina będzie się starać pozyskać środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich, a także dla osób niepełnosprawnych trwale bezrobotnych.

- Pan radny Bartłomiej Pliczko poprosił o wywieszenie na przystankach autobusowych na terenie gminy rozkładów jazdy pociągów PKP. Ponadto poprosił o przyspieszenia sprawy wniosku Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w sprawie postawienia znaków sugestywnych, aby po ulicy Powstańców w Woźnikach nie jeździły samochody ciężarowe. Pani Beata Bacior Zastępca Burmistrza przychyliła się do prośby Pana radnego i stwierdziła, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.

 

7. Zakończenie sesji.

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

 

Protokołowała: Grażyna SośnicaZałączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2019 08:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 158
23 maja 2019 08:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_v_z_dnia_27032019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 08:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::