Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku

Protokół nr III/2018

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2018 roku


Dnia 28 grudnia 2018 roku odbyła się III sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych.

Obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Weronika Majchrzyk
8. Anna Michalska
9. Józef Nowak
10. Tomasz Nowicki
11. Adam Ordon
12. Renata Piełot
13. Bartłomiej Pliczko
14. Mariusz Pogoda
15. Andrzej Staron

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

b) przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III,

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Woźnikach,

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości,

f) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok,

g) zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025,

h) budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii komisji budżetowej RM w Woźnikach,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

- dyskusja nad ewentualnie wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

- głosowanie nad uchwaleniem budżetu,

i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025,

j) udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny w Woźnikach.

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

7. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Pana Burmistrza Michała Aloszko, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska odczytała proponowany porządek obrad. W związku z brakiem uwag Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 10.12.2018 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron


4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Pani Aneta Klyta Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła główne założenia programu. Program bezpośrednio jest skierowany do mieszkańców np. poprzez świetlicę środowiskową, kurs pisania ikon, działania komisji itd. Pan radny Józef Nowak zapytał ile zostało skierowanych wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego. Pani Pełnomocnik Aneta Klyta odpowiedziała, że w bieżącym roku było 4-5 takich wniosków. Pani Sekretarz poprosiła o poprawę w załączniku do uchwały str.5 daty liczby zgonów z 2016 rok na 2017 rok. Pan radny Andrzej Staron zapytał, czy istnieje terminarz wydatków środków finansowych przeznaczonych na 2019 rok (kwota ok. 220 tys. zł) i przez kogo jest to zatwierdzane. Pani Aneta Klyta odpowiedziała, że projekt wydatków ustalany jest z Panem Burmistrzem, potem jest przekazany do Pani Skarbnik. Pan radny Andrzej Staron poprosił, aby radni mieli możliwość współdecydowania w przygotowaniu podziału środków z gminnego funduszu alkoholowego. Pani Aneta Klyta wyjaśniła, że środki dzieli Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) i sporządza opinię na temat podziału. Pan radny Andrzej Staron podsumował, że Rada powinna mieć wgląd w sposób wydatkowania środków z gminnego funduszu alkoholowego, ponieważ w przeszłości był nierówny podział środków wśród szkół. Następnie Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 22/III/2018.

b) przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III

Pan radny Józef Nowak odniósł się do §3 ust.2 i stwierdził, czy nie można rozszerzyć regulaminu o zapis odnoszący się do modernizacji istniejącej instalacji c.o. Pani Anna Broncel – Bańska pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji wyjaśniła, że zapis wynika z zasad, które zostały określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Natomiast modernizacja c.o. nie wchodzi w zakres kosztów kwalifikowanych w związku z tym mieszkaniec musi we własnym zakresie pokryć koszty z tym związane, dodała Pani Anna Broncel - Bańska. Pan radny Józef Nowak zapytał, czy jak mieszkaniec nie zastosuje się do zapisu §4 ust.6 będzie zmuszony do zwrotu dotacji. Pani  Anna Broncel - Bańska wyjaśniła, że będzie to weryfikowane podczas kontroli i jeżeli będzie taki przypadek to dotacja zostanie pomniejszona. Pan radny Józef Nowak stwierdził, że zapis §11 ust. 2 budzi wątpliwości, ponieważ wnioskodawcami mogą być osoby starsze, które popełnią błąd przy składaniu wniosku i nie będą mogli go uzupełnić. Pani  Anna Broncel - Bańska wyjaśniła, że błędy pisarskie nie wpływają na odrzucenie wniosku. Negatywna weryfikacja wniosku dotyczy tylko np. przypadku, gdy mieszkaniec zadeklarował, że piec ma osiem lat a okazywało się, że piec nie podlega wymianie ze względu, że nie osiągnął wymaganego wieku. Pan radny Józef Nowak podsumowując stwierdził, że powinien się znaleźć w tym regulaminie enumeratywny katalog, który przewidywał by wszystkie przypadki możliwości odwołania się. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał, czy gmina planuje rozszerzenie powyższego programu, czy zostanie otwarty punkt konsultacyjny dla mieszkańców w ramach programu rządowego Czysta energia. Pan Burmistrz Michał Aloszko przychylił się do propozycji utworzenia punktu konsultacyjnego dla mieszkańców a konkretne rozwiązania w tym temacie zostaną zaproponowane w pierwszym kwartale br. 

Głosowano w sprawie: przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 23/III/2018.

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Woźnikach

Pani Agnieszka Bartos pracownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że dzierżawa dotyczy stawu przy ulicy Cegielnianej w Woźnikach a wniosek złożył Polski Związek Wędkarski. W związku z brakiem pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w Woźnikach.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 24/III/2018.

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pani Aleksandra Kurek pracownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowała radnych, że na ostatniej sesji zostały podjęte jednolite stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych czyli 17 zł (segregowane) i 30 zł (zmieszane). Ponadto na poprzedniej sesji padł wniosek o zróżnicowanie opłat za odpady i w związku z tym podjęto decyzję o przygotowaniu nowej uchwały na tą okoliczność. W nowym projekcie proponuje się następujące stawki: 17 zł dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 1 do 2 osób, 14 zł dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 3 do 6 osób, 13 zł dla nieruchomości, na której zamieszkuje 7 i więcej osób. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał, czy stawka za odpady będzie taka sama we wszystkich Gminach po podpisaniu finalnej umowy. Pani Aleksandra Kurek odpowiedziała, że ma nadzieję, że tak, natomiast obecnie gminy mają różne stawki. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał o przyczynę wzrostu stawki za 1 tonę odbioru odpadów segregowanych z 79,00 zł do 590,00 zł Pani Aleksandra Kurek wyjaśniła, że jakość surowców selektywnej zbiórki budzi wiele zastrzeżeń i firmy, które skupują surowce wtórne nie są zainteresowane ich zakupem. Głównym składnikiem powyższej ceny jest opłata narzucona przez Urząd Marszałkowski. Pan radny Bartłomiej Pliczko zaproponował, aby na przyszłość bardziej się przygotować do problemu odbioru odpadów. Pani Aleksandra Kurek poinformowała, że gmina planuje zakup pojemników do odbioru odpadów komunalnych, co w przyszłości spowoduje obniżenie ceny za odbiór odpadów. Pan Burmistrz stwierdził, że gmina ma obowiązek w ciągu trzech lat rzetelnie się przygotować do sprawy odbioru odpadów komunalnych. Ponadto Pan Burmistrz dodał, że liczy, że cenę za odbiór odpadów będzie można obniżyć po rozstrzygnięciu przetargu. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że uchwały dot. opłaty za odpady komunalne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję. Pan radny Józef Nowak zapytał, czy stawki za odpady komunalne przyjęte na bieżącej sesji będą obowiązywać przez trzy miesiące. Pan Burmistrz odpowiedział, że tak, ponieważ obecna umowa została podpisana na trzy miesiące. Ponadto Pan radny Józef Nowak zapytał, dlaczego opłata za odpady komunalne jest naliczana według kryterium zamieszkiwania osób na danej nieruchomości a nie zameldowania. Pani Aleksandra Kurek odpowiedziała, że od początku obowiązywania systemu gospodarki odpadami, czyli od 2013 r. jest postulat, że za odpady płacą osoby, które faktycznie zamieszkują daną posesję. Pan radny Józef Nowak zapytał o egzekucję należności opłaty za odpady komunalne. Pani Skarbnik Beata Buchenfeld wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy 587 osób nie uregulowało opłaty za odpady, a 154 osoby mają na koncie nadpłatę. Obecnie zaległość za odpady wynosi 82 tys. zł , ale cały czas opłaty z tego tytułu wpływają na konto Urzędu, dodała Pani Skarbnik. Pan radny Tomasz Nowicki stwierdził, że opłata marszałkowska drastycznie wzrasta, a podejmowana uchwała nie zależy w pełni od radnych. Pani Aleksandra Kurek wyjaśniła, że ustawodawca poprzez wzrost opłaty chce zmobilizować gminy i składowiska odpadów, aby jak najmniej było składowanych odpadów na wysypiskach. Pan radny Józef Nowak zapytał o kwestie kompostowników. Pani Aleksandra Kurek odpowiedziała, że w kwestii kompostowników nie było nigdy żadnych ulg.

Głosowano w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
PRZECIW (1)
Maria Golasz
Uchwałę oznaczono Nr 25/III/2018.

e) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości

Pani Aleksandra Kurek wyjaśniła, że obecnie opłata za odpady komunalne wynosi 42,50 zł. i jest propozycja do podniesienia opłaty do kwoty 85 zł. Opłata ryczałtowa od domków letniskowych jest pobierana raz na rok. W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty. przez właścicieli tych nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 26/III/2018.

f) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wprowadzono dochody i wydatki w celu realizacji budżetu. Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Staron poinformował, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 27/III/2018.

g) zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025.

Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał, czy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy jest obligatoryjna do budżetu gminy. Pani Skarbnik wyjaśniła, że WPF jest bezpośrednio powiązana z budżetem. WPF może być rozpisana nawet na 10 lat, natomiast nasza prognoza jest na 5 lat, ponieważ jest powiązana z długością spłaty kredytu. Ponadto Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał, czy gmina posiada dokumenty, które określały by przyszłe inwestycje. Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest Strategia Rozwoju Gminy Woźniki. Ponadto Pani Sekretarz dodała, że nie posiadamy, jednego spójnego dokumentu w sprawie koncepcji rozwoju inwestycyjnego gminy. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał, czy radni wraz z gminą, mogli by opracować koncepcję strategiczną w sprawie gazyfikacji czy kanalizacji Gminy Woźniki. Pan Burmistrz zgodził się z Panem radnym, że należy się pochylić nad opracowaniem strategii działań inwestycyjnych. Pan radny Józef Nowak poinformował, że Komisja Rewizyjna w związku z korektą zadań inwestycyjnych, postanowiła pozostawić do dyspozycji Pana Burmistrza kwotę 531 tys. zł z uwzględnieniem wykonania koncepcji kanalizacji sanitarnej. Pan radny Józef Nowak zapytał, czy gmina planuje zwiększyć dochody gminy. Pan Burmistrz odpowiedział, że trzeba zachęcać ludzi do osiedlania się na terytorium naszej gminy, należy w planie miejscowym przewidzieć tereny pod rozwój mieszkalnictwa, trzeba aktywować strefę ekonomiczną, pozyskać inwestorów, to wszystko razem przedłoży się na zwiększenie dochodów gminy. Pan radny Józef Nowak zapytał, czy cena za sprzedaż terenu PGR jest wartością rynkową i czy operat szacunkowy będzie aktualizowany przed ewentualną sprzedażą powyższego terenu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wartość ujęta w WPF za sprzedaż terenu PGR jest szacunkowa i ostatecznie nie jest obligatoryjna. Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 28/III/2018.

h) budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok:

Pani Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały budżetowej. Następnie poprosiła Pana Andrzeja Staron Przewodniczącego Komisji Budżetowej o odczytanie opinii Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok. Następnie Pani Przewodnicząca RM odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Ponadto Pani Przewodnicząca RM zapytała o uwagi do projektu uchwały budżetowej oraz zaprosiła radnych do dyskusji. Następnie Pan radny Józef Nowak poprosił Panią Przewodniczącą RM o zarządzenie przerwy. Pani Przewodnicząca przychyliła się do prośby i zarządziła krótką przerwę. Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Staron poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. Następnie Pani Przewodnicząca RM odczytała autopoprawki do projektu budżetu na 2019 rok. Pan radny Józef Nowak zapytał, czy w kwocie 531 tys. zł, pozostawionej do dyspozycji Pana Burmistrza, została ujęta modernizacja dróg dojazdowych do pól, pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami. Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to ujęte w powyższej kwocie. Pan radny Józef Nowak zauważył, że w wydatkach inwestycyjnych nie ujęto remontu dachu budynku komunalnego w Ligocie Woźnickiej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że remont dachu jest ujęty w wydatkach bieżących, które w trakcie roku budżetowego zostaną zwiększone. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał, czy remont drogi polnej był wcześniej planowany. Na przyszłość wyraził życzenie, aby kwestie planów remontów dróg polnych były opiniowane przez Komisję Rolną. Ponadto zapytał jakie są przyczyny, że wybrano do remontu drogę pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami. Pani Alina Kot wyjaśniła, że jest to propozycja,     którą można zmienić. Jeżeli natomiast zostanie ta droga wyremontowana, to będzie tworzyła gminną sieć ścieżek rowerowych. Pani Alina Kot dodała, że przed modernizacją drogi zostanie przygotowany projekt, a następnie gmina będzie się starać pozyskać środki pomocowe z Urzędu Marszałkowskiego. Pan Burmistrz dodał, że we współpracy z Komisją Rolną, pracownikami merytorycznymi będzie pracował nad koncepcją ścieżek rowerowych. Pani radna Maria Golasz poinformowała, że Komisja Mieszkaniowa wnioskowała o 100 tys. zł na remont dachu w Ligocie Woźnickiej, opierając się na kosztorysie, który był przygotowany w 2017 roku, kosztorys opiewał na kwotę ok. 140 tys. zł. Pan radny Józef Nowak adwocem do wypowiedzi Pana radnego Bartłomieja Pliczko dodał, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała modernizację drogi polnej, bez wskazania konkretnej drogi. Pan radny Tomasz Nowicki zapytał jakie środki finansowe gmina zamierza pozyskać, aby zmniejszyć deficyt budżetowy. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w 2019 r. wpłyną środki finansowe, które zostały pozyskane w 2018 roku, a do tej pory nie zostały jeszcze przekazane przez Urząd Marszałkowski. Pan radny Józef Nowak zapytał o cenę wykupu nieruchomości przy ul. Lompy w Lubszy. Pani Skarbnik wyjaśniła, że gmina nie przeznaczyła w budżecie środków na ten cel, są to tylko środki sołeckie. Pan radny Tomasz Nowicki wyjaśnił, że na razie jest to tylko pomysł Rady Sołeckiej i trzeba realnie rozeznać temat. Ponadto dodał, że z ogłoszenia wynika, że nieruchomość została wyceniona na ok. 60 tys. zł. Po wyczerpaniu pytań Pani Przewodnicząca RM na podstawie art. 39 ustęp 3 Statutu Gminy, zarządziła łączne głosowanie nad grupą autopoprawek.

Głosowano w sprawie: autopoprawek: 1.Wprowadzono do budżetu na 2019 rok zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 635101S ul. Ks. Antosza w Dyrdach” , które będzie współfinansowane ze środków unijnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym dokonuje się następujących zmian: - zwiększono dochody budżetu gminy na 2019 rok o środki unijne na realizację w/w zadania w wysokości 801 067,00 zł; - zwiększono wydatki na to zadanie w wysokości 1 267 067,00 zł; w tym: - środki unijne 801 067,00 zł; - budżet gminy 466 000,00 zł; 2. Rezygnuje się z realizacji w 2019 roku następujących zadań inwestycyjnych: - budowa sieci wodociągowej ul. Lubliniecka – Boczna w Kamienicy na kwotę 70 000,00 zł; - budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Mzykach - 76 000,00 zł; - budowa kanału deszczowego ul. Wiejska w Kamieńskich Młynach – 60 000,00 zł; - zakup prasy – oczyszczalnia ścieków Woźniki - 640 000,00 zł; - adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku urzędu na archiwum – 150 000,00 zł; Ogółem zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 996 000,00 zł; 3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 250 000,00 zł; z tytułu: - środki na transport lokalny – Gmina Woźniki 100 000,00 zł; - wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej nieskanalizowanej części gminy 150 000,00 zł; 4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – modernizacja drogi polnej pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami 280 000,00 zł; .
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwaleniem budżetu.

Głosowano w sprawie: budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 29/III/2018.

i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

Pani Skarbnik poprosiła o dopisanie do projektu uchwały §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku. W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą wraz z uwzględnieniem §7.

Głosowano w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 30/III/2018.

j) udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny w Woźnikach.

Pan Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Piotr Ciba poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny w Woźnikach.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 31/III/2018.

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

- Pani Przewodnicząca RM odczytała pismo mieszkanki gminy, które wpłynęło w dniu 27.12.2018 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Michalskiej w sprawie zatrzymania realizacji uchwały Nr 246/XXV/2017 z dnia 19.04.2017 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Pani Przewodnicząca RM stwierdziła, że pismo zostanie przekazane na ręce Pani Sekretarz i Pani Radcy Prawnej. Natomiast na chwilę obecną pismo nie zostanie rozpatrzone, ponieważ wymaga głębszej analizy.


7. Zakończenie sesji.

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.


                                                                        Przewodnicząca
                                                                                 Rady Miejskiej w Woźnikach

 Protokołowała: Grażyna Sośnica

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2019 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 280
29 stycznia 2019 14:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_z_dnia_28122018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 14:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::