Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 roku

Protokół nr II/2018

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 roku


Dnia 10 grudnia 2018 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych.

Byli obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Weronika Majchrzyk
8. Anna Michalska
9. Józef Nowak
10. Tomasz Nowicki
11. Adam Ordon
12. Renata Piełot
13. Bartłomiej Pliczko
14. Mariusz Pogoda
15. Andrzej Staron

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

b) zmiany uchwały Nr 343/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach,

c) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki,

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e) uchylenia Uchwały nr 373/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Woźnikach stanowiącej własność Gminy Woźniki,

f) zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

g) zmiany uchwały Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Woźniki;

h) zmiany uchwały nr 386/XLII/2018 z dnia 15 listopada 2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

i) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok,

j) zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025.

5. Sprawy różne, interpelacje i wnioski radnych.

6. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Pana Burmistrza Michała Aloszko, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Odczytała proponowany porządek obrad. W związku z brakiem uwag Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 22.11.2018 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

3. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.


4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Pan Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Piotr Ciba zaproponował wniesienie zmiany w projekcie uchwały w rozdziale IV Środki przeznaczone na realizację programu dot. zdjęcia kwoty 5 000 zł przeznaczonych na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przeniesienia środków na zadania z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Pani Przewodnicząca RM dodała, że Zarząd Miejsko -  Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Woźnikach, również pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały. Zaproponowane zmiany radni przyjęli jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 12/II/2018.

b) zmiany uchwały Nr 343/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Pani Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatów. W związku z brakiem zgłoszeń Pani Przewodnicząca RM zaproponowała kandydatów do Rady Społecznej przy GZOZ w Woźnikach tj. Pana radnego Szymona Klabis oraz swoją kandydaturę czyli Panią Annę Michalską. Kandydaci wyrazili zgodę. Następnie przeprowadzono głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr 343/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 13/II/2018.

c) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

W związku z brakiem uwag i pytań Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.


Głosowano w sprawie:
zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krystyna Gorol
Uchwałę oznaczono Nr 14/II/2018.

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pani Aleksandra Kurek pracownik Referatu ds. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła przyczyny wzrostu stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W wyniku negocjacji prowadzonych z Waldemarem Strach ustalono stawkę za odbiór odpadów segregowanych w kwocie 17 zł. Stawka będzie obowiązywać przez 3 miesiące. Natomiast od drugiego kwartału będzie obowiązywać stawka, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu, dodała Pani Aleksandra Kurek. Pan radny Bartek Pliczko zapytał, czy stawka po upływie 3 miesięcy zostanie na tym samym poziomie, czy wzrośnie. Pani Aleksandra Kurek odpowiedziała, że wszystko się okaże po rozstrzygnięciu przetargu pod koniec lutego. Postępowanie przetargowe będzie prowadziła Gmina Ciasna w imieniu sześciu gmin, które zawarły porozumienie w celu przeprowadzenia wspólnego przetargu. Pan radny Szymon Klabis zapytał czy w przypadku kolejnej umowy, będzie można liczyć na ulgi np. poprzez Kartę Dużej Rodziny, jak jest to praktykowane w innych Gminach. Pani Aleksandra Kurek wyjaśniła, że w przypadku ulg, będzie konieczność podjęcia stosownej uchwały w tej sprawie. Pan radny Józef Nowak zgłosił wniosek formalny o wyłączenie z porządku obrad sesji ww. projektu uchwały. Stwierdził, że jest to sprawa dość wrażliwa społecznie i wymaga zastanowienia się. Poprosił o pisemne uzasadnienie ww. projektu uchwały, aby na następnej sesji podjąć decyzję w tej sprawie. Pan radny Adam Ordon zapytał jakie uzasadnienie podał wykonawca usługi zmieniając stawkę z 14 zł na 17 zł za odbiór odpadów segregowanych. Pani Aleksandra Kurek wyjaśniła, że znacząco wzrosła opłata za składowanie odpadów na wysypisku, ponadto wzrosły koszty pracownicze, a także paliwa. Pan radny Andrzej Staron zapytał czy umowa po trzech miesiącach wygasa z automatu i wyraził nadzieję, że po trzech miesiącach radni otrzymają propozycję obniżenia stawki za odpady komunalne. Pani Aleksandra Kurek odpowiedziała, że umowa została zawarta na czas określony, tylko na trzy miesiące (od 31.12.2018 r. do 31.03.2019 r.). Pan radny Tomasz Nowicki zapytał, czy w obecnym stanie rzeczy Rada jest zobligowana do podjęcia proponowanej uchwały. Pani Mirosława Sulewska radca prawny odpowiedziała, że Rada powinna podjąć powyższą uchwałę, ponieważ 30.12.2018 r. wygasa obecna umowa na odbiór odpadów komunalnych, a gmina ma obowiązek zabezpieczyć mieszkańców w tej kwestii. Ponadto Pan radny Tomasz Nowicki zapytał, czy wszystkie gminy zrzeszone w grupie zakupowej mają takie same stawki. Pani Kurek Aleksandra odpowiedziała, że wszystkie gminy mają bardzo podobne stawki, ale niedokładnie takie same. Następnie Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem formalnym.

 

Głosowano wniosek w sprawie:
wyłączenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Robert Bęczkowski, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko
PRZECIW (6)
Piotr Ciba, Łucjan Garus, Szymon Klabis, Anna Michalska, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Weronika Majchrzyk, Adam Ordon
W związku z powyższym wynikiem głosowania nad wnioskiem formalnym projekt uchwały pozostał w porządku obrad.

Następnie Pani Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie ww. projektu uchwały.
Głosowano w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Piotr Ciba, Łucjan Garus, Szymon Klabis, Anna Michalska, Adam Ordon, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
PRZECIW (3)
Maria Golasz, Tomasz Nowicki, Bartłomiej Pliczko
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Robert Bęczkowski, Krystyna Gorol, Weronika Majchrzyk, Józef Nowak, Renata Piełot
Uchwałę oznaczono Nr 15/II/2018.

e) uchylenia Uchwały nr 373/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Woźnikach stanowiącej własność Gminy Woźniki

Pani Przewodnicząca RM wyjaśniła, że poprzednia Rada nie miała kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości, ponieważ kompetencje te leżą po

stronie organu wykonawczego, czyli Burmistrz na podstawie decyzji oddaje nieruchomość w trwały zarząd. W związku powyższym należy uchylić ww. uchwałę. Następnie Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie:
uchylenia Uchwały nr 373/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Woźnikach stanowiącej własność Gminy Woźniki.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 16/II/2018.

f) zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Pan radny Józef Nowak zapytał, czy gmina zarządza jeszcze innymi przystankami oprócz wymienionych w załączniku do uchwały. Pan Burmistrz Michał Aloszko odpowiedział, że to są wszystkie przystanki, którymi zarządza gmina. Następnie Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 17/II/2018.

g) zmiany uchwały Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Woźniki

Pani Sekretarz Magdalena Jarosz – Wawrzyńczak przedstawiła zmiany Statutu, które głównie wynikają z powtórzenia zapisów ustawy o samorządzie gminnym, których w uchwale nie należy powielać. Następnie Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad autopoprawkami, które radni przyjęli jednogłośnie.

 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Woźniki.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 18/II/2018.

h) zmiany uchwały nr 386/XLII/2018 z dnia 15 listopada 2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Pani Skarbnik Beata Buchenfeld wyjaśniła, że zmiany dot. §2 pkt 1, w którym powierzchnię użytkową zmienia się na powierzchnię. W związku z brakiem uwag i pytań Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.


Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr 386/XLII/2018 z dnia 15 listopada 2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 19/II/2018.

i) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do proponowanych zmian i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wobec braku pytań i uwag Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie. 

Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 20/II/2018.

j) zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025

Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do proponowanych zmian i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wobec braku pytań i uwag Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie. 

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 21/II/2018.

5. Sprawy różne, interpelacje i wnioski radnych.

- Pani Przewodnicząca RM odczytała pismo Państwa z Dyrd w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także występowania zróżnicowania naliczania podatku od nieruchomości pod zabudowę mieszkalną a letniskową. Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poinformowała, że sprawa była rozpatrywana przez poprzedniego Przewodniczącego RM, który nie udzielił dogłębnej odpowiedzi. Pani Przewodnicząca RM zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi w tej sprawie. Następnie Pani Przewodnicząca RM zapoznała radnych z kolejnym pismem w sprawie nabycia działki drogowej przez mieszkańców gminy. Pani Przewodnicząca RM stwierdziła, że nie ma możliwości rozpatrzenia powyższego wniosku na bieżącej sesji, ponieważ sprawa wymaga konsultacji z właścicielami innych działek. Pani radna Maria Golasz zapytała jakiej miejscowości dotyczy przedmiotowa działka. Pani Przewodnicząca RM odpowiedziała, że działka leży w Lubszy.

- Pan radny Tomasz Nowicki zapytał o przebudowę drogi wojewódzkiej 908, czy są wykonywane jakieś działania ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pan Burmistrz poinformował, że Pani Alina Kot Kierownik Referatu Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi, odpowie pisemnie w ciągu tygodnia na zadane pytanie.

- Pani Przewodnicząca RM poinformowała, że będzie brać udział w Konwencie Przewodniczących Rad Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który odbędzie się w Chorzowie.  Ponadto złożyła wszystkim radnym życzenia wesołych świąt.


6. Zakończenie sesji.

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Woźnikach

 


Protokołowała: Grażyna Sośnica

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 341
02 stycznia 2019 14:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_ii_z_dnia_10122018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 14:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::