Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 listopada 2018 roku

Protokół nr I/2018

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 listopada 2018 roku


Dnia 22 listopada 2018 roku odbyła się I sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych.

Byli obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Weronika Majchrzyk
8. Anna Michalska
9. Józef Nowak
10. Tomasz Nowicki
11. Adam Ordon
12. Renata Piełot
13. Bartłomiej Pliczko
14. Mariusz Pogoda
15. Andrzej Staron

Pierwsza sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie II – Panią Agnieszkę Pieńkowską - Szekiel.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez radnych.

5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

6. Ustalenie porządku obrad.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji.


1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Pan Andrzej Staron – radny Senior dokonał otwarcia sesji. Przywitał wszystkich przybyłych radnych, pracowników urzędu i mieszkańców. Obecni byli wszyscy nowo wybrani radni, wobec powyższego radny Senior stwierdził, że obrady są prawomocne. Ponadto dodał, że sesja jest nagrywana, a także bezpośrednio jest udostępniona w Internecie.


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.


Następnie Pan radny Senior poprosił Panią Grażynę Sośnica Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Woźnikach o wręczenie zaświadczeń o uzyskaniu mandatu radnego.3. Wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.


Pani Grażyna Sośnica Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Woźnikach wręczyła zaświadczenie o wyborze Burmistrza Woźnik Panu Michałowi Aloszko.


4. Złożenie ślubowania przez radnych.


Pan radny Senior przedstawił pozostałym radnym zasady ślubowania. Odczytał treść roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Ponadto Pan radny senior poprosił radnych o wypowiedzenie słowa „ślubuję”, albo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Następnie według listy obecności radni złożyli ślubowanie.


5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.


Pan radny Senior poprosił o złożenie ślubowania przez Burmistrza. Następnie Pan Burmistrz elekt odczytał rotę ślubowania: „Obejmując urząd burmistrza gminy, miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, miasta” oraz złożył ślubowanie „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Pan Burmistrz Michał Aloszko podziękował ustępującemu Burmistrzowi Panu Alojzemu Cichowskiemu za wieloletnią pracę na rzecz samorządu i mieszkańców. Natomiast Pan Burmistrz Alojzy Cichowski życzył wielu sukcesów Panu Burmistrzowi Michałowi Aloszko. Następnie Pan Burmistrz Michał Aloszko wygłosił przemówienie „Szanowny Radny Seniorze, Wysoka Rado, Drodzy Mieszkańcy, z wielkim osobistym szacunkiem chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy oddali na mnie głos. Przyjmuję Urząd Burmistrza z pokorą i świadomością olbrzymiej odpowiedzialności, która od tej chwili na mnie spoczywa. Swoją pracowitością, transparentnym działaniem, zaangażowaniem i otwartością będę starał się każdego dnia udowadniać, że wybór mieszkańców był słuszny. Czas na ciężką pracę, czas aby słowa przekuć w czyn. A mieszkańcy oczekują zmian i oczekują aktywności samorządu. Mam pełną świadomość problemów przed którymi  stoimy i problemów, które musimy rozwiązywać. Są to między innymi te związane z transportem publicznym, z budową infrastruktury sanitarnej, drogowej, z większą dostępnością do usług medycznych. To są kwestie związane ze stworzeniem spójnego programu aktywizacji senioralnej i aktywizacji młodzieży. To jest kwestia podniesienia jakości usług świadczonych przez administrację samorządową, czy też większą absorpcję środków zewnętrznych. Przedsiębiorcy oczekują stworzenia dobrych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i udowodnienia, że w Woźnikach warto inwestować, bo warto!Z całą pewnością część tych kwestii uda się zrealizować sprawnie i stosunkowo szybko, inne będą wymagały dogłębnej analizy, konsultacji społecznych i wypracowania najlepszego rozwiązania.  Jednak nawet najaktywniejsze działania burmistrza będą wymagały wsparcia Rady Miejskiej. Dlatego żywię głęboką nadzieję, że będziemy potrafili wznieść się ponad podziały, osobiste uprzedzenia i niechęć, że będziemy potrafili w atmosferze wzajemnego szacunku merytorycznie pracować na rzecz naszych mieszkańców. Wszyscy przystępowaliśmy do wyborów mając jeden główny cel - dobro Gminy i jej mieszkańców. Ten cel powinien nas dzisiaj wszystkich zjednoczyć. Stąd wszystkim radnym dla których słowa złożonego dzisiaj ślubowania nie były tylko pustą deklaracją zapraszam do koalicyjnej współpracy na rzecz rozwoju Gminy. Tylko razem możemy osiągnąć sukces. Życzę państwu aby te pięć lat były okresem dobrze przepracowanym. Żebyśmy mogli na koniec kadencji powiedzieć sobie, że nasze działania przyniosły pozytywne efekty. A będzie tak, jeżeli będziemy działać wspólnie dla dobra mieszkańców Gminy, z myślą o nich i z nimi. Tego sobie i państwu serdecznie życzę".


6. Ustalenie porządku obrad.


Pan radny Andrzej Staron w imieniu swoim i radnej Pani Anny Michalskiej, a także radnego Pana Łucjana Garus zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i wniesienie do niego dodatkowych punktów - Podjęcie uchwał w sprawie: 10 a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Woźnik; 10 b) ustalenia wysokości diet radnym; 10 c) powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach; 10 d) powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Woźnikach; 10 e) powołania komisji budżetowej Rady Miejskiej w Woźnikach; 10 f) powołania komisji ds. oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Woźnikach; 10 g) powołania komisji ds. rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego Rady Miejskiej w Woźnikach; 10 h) powołania komisji mieszkaniowej Rady Miejskiej w Woźnikach. Pozostałe punkty porządku obrad zostały przenumerowane.

Głosowano wniosek w sprawie: o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
PRZECIW (1)
Bartłomiej Pliczko

Głosowano wniosek w sprawie: o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Głosowano wniosek w sprawie: o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Głosowano wniosek w sprawie: o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Głosowano wniosek w sprawie: o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji budżetowej Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron


Głosowano wniosek w sprawie: o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Głosowano wniosek w sprawie: o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Głosowano wniosek w sprawie: o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Głosowano w sprawie: ustalenia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach.


Pan radny Senior przybliżył radnym zasady dotyczące wyboru Przewodniczącego RM i Wiceprzewodniczących RM. Następnie radny Senior poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pan Łucjan Garus zaproponował kandydaturę Pana Szymona Klabis,  Pani Weronika Majchrzyk zaproponowała kandydaturę Pana Mariusza Pogody, Pan Józef Nowak zaproponował kandydaturę Pana Roberta Bęczkowskiego a Pan Robert Bęczkowski zaproponował kandydaturę Pana Józefa Nowak. Pan radny Mariusz Pogoda nie wyraził zgody. Natomiast pozostali zgłoszeni radni wyrazili zgodę. W związku z powyższym Pan radny Senior zamknął listę kandydatów do komisji skrutacyjnej. Następnie Pan radny Senior przeprowadził głosowanie. Proponowany skład komisji przyjęto jednogłośnie. Następnie Pan radny Senior Andrzej Staron w imieniu własnym, a także Pani radnej Marii Golasz i Pani radnej Krystyny Gorol zgłosił kandydaturę Pani Anny Michalskiej na Przewodniczącą Rady Miejskiej. Pani Anna Michalska wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych kandydatów Pan radny Senior Andrzej Staron zamknął listę kandydatów i poprosił Panią radną Annę Michalską o przedstawienie swojej kandydatury. Pani radna Anna Michalska pokrótce mówiąc zaprezentowała swoją osobę. Nastąpiła krótka przerwa w obradach, a w tym czasie przygotowane zostały karty do głosowania. Po przerwie radni otrzymali karty do głosowania z rąk komisji skrutacyjnej. Ustalono, że wybór nastąpi przez postawienie znaku „x” przy jednej z trzech możliwych odpowiedzi: „jestem za”, „jestem przeciwny/a”, „wstrzymuję się”. Pan Józef Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił, że wszystkie karty do głosowania zostały opieczętowane a urna została zaplombowana. Głosowanie tajne odbyło się w specjalnym miejscu do tego przygotowanym. Radni według kolejności alfabetycznej podchodzili do urny i oddawali głos.Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej.Po przeliczeniu głosów Pan radny Józef Nowak – Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał zebranym protokół komisji z wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach. Protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Kandydatka otrzymała następującą liczbę głosów:15 za. Głosów nieważnych nie było.Przewodniczącą Rady Miejskiej w Woźnikach została Pani Anna Michalska. Pan Burmistrz Michał Aloszko i Pan były Burmistrz Alojzy Cichowski pogratulowali Pani Annie Michalskiej wyboru na Przewodniczącą Rady Miejskiej. Następnie Pan radny Senior odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach. Uchwałę oznaczono Nr 1/I/2018.


8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach prowadzenia sesji od Radnego Seniora.


Dalsze obrady poprowadziła nowo wybrana Przewodnicząca RM Pani Anna Michalska. Pani Przewodnicząca RM serdecznie podziękowała radnym za obdarzone zaufanie. Ponadto wyraziła życzenie, aby wzajemna współpraca okazała się jak najlepsza. Wierzy, że wspólną pracą pokona się wszelkie trudności z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Powierzenie mi funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej jest wielkim wyzwaniem, a zarazem wielkim zaszczytem, dodała Pani Przewodnicząca. Ponadto, również pogratulowała Panu Burmistrzowi Michałowi Aloszko objęcia stanowiska Burmistrza Woźnik.

 

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 

Pani Przewodnicząca RM przybliżyła zadania, które będą czekały na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowisko I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Pani radna Maria Golasz, Renata Piełot i Pan radny Józef Nowak zgłosili kandydaturę Pana Tomasza Nowickiego. Również ten sam skład zgłosił kandydaturę Pani Krystyny Gorol na II Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Przewodnicząca RM zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczących. Komisja skrutacyjna pozostała w tym samym składzie. Nastąpiła krótka przerwa w obradach, a w tym czasie przygotowane zostały karty do głosowania. Po przerwie radni otrzymali karty do głosowania. Ustalono, że wybór nastąpi przez postawienie znaku „x” przy jednej z trzech możliwych odpowiedzi: „jestem za”, „jestem przeciwny/a”, „wstrzymuję się”. Ponownie Pan Józef Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił, że wszystkie karty do głosowania zostały opieczętowane a urna została zaplombowana. Głosowanie tajne odbyło się w specjalnym miejscu do tego przygotowanym. Radni według kolejności alfabetycznej podchodzili do urny i oddawali głos. Następnie komisja skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z wyborem I i II Wiceprzewodniczącego RM. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej Pan Józef Nowak odczytał zebranym protokół komisji z wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach. Protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Kandydat otrzymał następującą liczbę głosów: 13 za, przeciw 2. Głosów nieważnych nie było. I Wiceprzewodniczącym RM  został Pan Tomasz Nowicki. Następnie Przewodniczący komisji skrutacyjnej Pan Józef Nowak odczytał zebranym protokół komisji z wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach. Protokół oraz karty do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Kandydatka otrzymała następującą liczbę głosów: 13 za, przeciw 1, wstrzymujący 1. Głosów nieważnych nie było. II Wiceprzewodniczącym RM  została Pani Krystyna Gorol. Następnie Pani Przewodnicząca RM odczytała uchwałę w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, która została oznaczona Nr 2/I/2018 oraz uchwałę w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, która została oznaczona Nr 3/I/2018. Pan Tomasz Nowicki I Wiceprzewodniczący podziękował radnym za obdarzone zaufanie przy powierzeniu stanowiska I Wiceprzewodniczącego RM oraz zadeklarował swoją pomoc. Pani Krystyna Gorol II Wiceprzewodnicząca RM, również podziękowała za zaufanie i wyraziła chęć wzajemnej współpracy.


10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Woźnik

Pani Sekretarz Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak wyjaśniła konieczność podjęcia ww. uchwały, ponieważ od dnia dzisiejszego zostanie nawiązany stosunek pracy z Panem Burmistrzem. Ponadto w kompetencjach rady leży określenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza. Zaproponowane stawki wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów, dodała Pani Sekretarz. Pan radny Józef Nowak zapytał czy proponowane stawki to kwoty brutto. Pani Przewodnicząca RM odpowiedziała, że są to kwoty brutto. Następnie uchwała została odczytana przez Przewodniczą RM.

W związku z brakiem uwag Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Woźnik.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
PRZECIW (1)
Bartłomiej Pliczko
Uchwałę oznaczono Nr 4/I/2018.

b) ustalenie wysokości diet radnym

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. Przybliżyła stawki diet radnych, które obowiązywały w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej tj.

- dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w zryczałtowanej wysokości 1000,00 zł miesięcznie,

- dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w zryczałtowanej wysokości 700,00 zł miesięcznie dla każdego z nich,

- dla Przewodniczących Komisji w zryczałtowanej wysokości 450,00 zł miesięcznie,

- dla pozostałych radnych w zryczałtowanej wysokości 400,00 zł miesięcznie. Pan radny Józef Nowak zaproponował, aby stawki pozostały na dotychczasowym poziomie. Pani Przewodnicząca RM, również przychyliła się do tej propozycji. Pan radny Mariusz Pogoda też zaproponował, aby nie zmieniać stawek, ponieważ przyszły budżet gminy jest napięty. Pan radny Andrzej Staron dodał, że wynikła potrzeba podjęcia nowej uchwały, ponieważ w poprzedniej uchwale w § 3 ust. 3 był wpisany Pan Stefan Długaj, co obecnie należy zmienić. W związku z tym Pan radny Józef Nowak poprosił  o wpisanie do § 4  ust. 3 Pana Tomasza Nowickiego. Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.


Głosowano w sprawie: ustalenie wysokości diet radnym.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 5/I/2018.

c) powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do ww. komisji. Pan radny Tomasz Nowicki zgłosił następujące kandydatury: Józef Nowak, Andrzej Staron, Robert Bęczkowski. Natomiast Pan radny Łucjan Garus w swoim imieniu i Pana radnego Piotra Ciba oraz radnego Pana Adama Ordon zgłosił następujące kandydatury: Mariusz Pogoda, Szymon Klabis. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Przewodnicząca RM zamknęła listę kandydatów. Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach.

 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Anna Michalska
Uchwałę oznaczono Nr 6/I/2018.

d) powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Woźnikach

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do ww. komisji. Pan radny Mariusz

Pogoda w swoim imieniu oraz Pana radnego Piotra Ciba i Pana radnego Szymona Klabis zgłosił następujące kandydatury: Adam Ordon, Weronika Majchrzyk. Natomiast Pan radny Andrzej Staron zgłosił następujące kandydatury: Maria Golasz, Renata Piełot, Józef Nowak. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Przewodnicząca RM zamknęła listę kandydatów. Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.


Głosowano w sprawie: powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Woźnikach.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 7/I/2018.

e) powołania komisji budżetowej Rady Miejskiej w Woźnikach

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do ww. komisji. Pani radna Maria Golasz zgłosiła następujące kandydatury: Andrzej Staron, Tomasz Nowicki, Robert Bęczkowski. Natomiast Pan radny Łucjan Garus zgłosił następujące kandydatury: Szymon Klabis, Mariusz Pogoda. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Przewodnicząca RM zamknęła listę kandydatów.Pani Przewodnicząca RM zaproponowała następujące zadania komisji budżetowej tj.:

1. Opiniowanie projektu budżetu.

2. Udział w pracach związanych z opracowaniem budżetu - zgodnie w wymogami procedury budżetu.

3. Współdziałanie z burmistrzem i komisjami rady w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

4. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz wnioskami do rady.

5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do zaproponowanych zadań.Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.


Głosowano w sprawie: powołania komisji budżetowej Rady Miejskiej w Woźnikach.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 8/I/2018.

f) powołania komisji ds. oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Woźnikach

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do ww. komisji. Pani radna Maria Golasz zgłosiła następujące kandydatury: Krystyna Gorol, Andrzej Staron, Tomasz Nowicki. Pan radny Mariusz Pogoda w swoim imieniu oraz Pana radnego Adama Ordona i Pana radnego Szymona Klabis zgłosił następujące kandydatury: Łucjan Garus, Piotr Ciba.  Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Przewodnicząca RM zamknęła listę kandydatów. Pani Przewodnicząca RM zaproponowała następujące zadania komisji ds. oświaty, kultury i sportu tj.:

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu oświaty, kultury i sportu  m.in. funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych oraz działalności klubów sportowych. 2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz wnioskami do rady.

3. Współdziałanie z burmistrzem i komisjami rady w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

4. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

5. Opiniowanie projektu budżetu.

Pan radny Józef Nowak zaproponował rozszerzyć pkt 1 o stowarzyszenia. Pani Sekretarz przychyliła się do propozycji Pana radnego, zaproponowała, aby usunąć z tego punktu zwrot „m.in.”

Po dyskusji pkt 1 otrzymał następujące brzmienie: Rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu oświaty, kultury i sportu, funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych, działalności klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń. A pozostałe pkt pozostawiono bez zmian. Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

 

Głosowano w sprawie: powołania komisji ds. oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Woźnikach.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Ordon
Uchwałę oznaczono Nr 9/I/2018.

g) powołania komisji ds. rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego Rady Miejskiej w Woźnikach

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do ww. komisji. Pan radny Mariusz Pogoda w swoim imieniu oraz Pana radnego Szymona Klabis i Pana radnego Piotra Ciba zgłosił następujące kandydatury: Łucjan Garus, Adam Ordon.

Pan radny Józef Nowak zgłosił następujące kandydatury: Bartłomiej Pliczko, Renata Piełot, Anna Michalska.  Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Przewodnicząca RM zamknęła listę kandydatów.  Pani Przewodnicząca RM zaproponowała następujące zadania komisji ds. rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego tj.:

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

2. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz utrzymania czystości.

3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz wnioskami do rady.

4. Współdziałanie z burmistrzem i komisjami rady w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

5. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

6. Opiniowanie projektu budżetu.

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do zaproponowanych zadań.Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: powołania komisji ds. rolnych, ochrony środowiska i ładu publicznego Rady Miejskiej w Woźnikach.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 10/I/2018.

h) powołania komisji mieszkaniowej Rady Miejskiej w Woźnikach

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do ww. komisji. Pan radny Tomasz Nowicki zgłosił następujące kandydatury: Krystyna Gorol, Robert Bęczkowski, Maria Golasz. Pan radny Mariusz Pogoda w swoim imieniu oraz Pana radnego Adama Ordona i Pana radnego Szymona Klabis zgłosił następujące kandydatury: Weronika Majchrzyk, Piotr Ciba.  Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Pani Przewodnicząca RM zamknęła listę kandydatów. Pani Przewodnicząca RM zaproponowała następujące zadania komisji mieszkaniowej tj.:

1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z:

1) kwalifikacją wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,

2) przydziałem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy,

3) wynajmowaniem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

4) wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz wnioskami do rady.

3. Współdziałanie z burmistrzem i komisjami rady w zakresie spraw, do których komisja  została powołana.

4. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi w zakresie spraw, do których komisja została powołana.

5. Opiniowanie projektu budżetu.

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do zaproponowanych zadań.Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.


Głosowano w sprawie: powołania komisji mieszkaniowej Rady Miejskiej w Woźnikach.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
Uchwałę oznaczono Nr 11/I/2018.


11. Wolne wnioski.

- Pan radny Józef Nowak zgłosił uwagę, aby w przyszłości projekty uchwał nie zawierały wykropkowanych miejsc.

 

- Pan radny Łucjan Garus powitał przybyłego na koniec sesji Pana Burmistrza Lublińca Edwarda Maniurę. Pan Edward Maniura poinformował zebranych, że dzisiaj, również po raz czwarty złożył ślubowanie jako Burmistrz Lublińca. Pan Burmistrz pogratulował wygranej Panu Burmistrzowi Michałowi Aloszko oraz radnym. Ponadto dodał, że Woźniki dostały nowy impuls w postaci układu komunikacyjnego.

 

- Pan radny Józef Nowak we własnym imieniu pogratulował wyboru na Burmistrza Woźnik Panu Michałowi Aloszko. Ponadto dodał, że ma nadzieję, że współpraca będzie układała się wzorcowo, będzie pełna zgody. Podkreślił, aby nie zapominać o mieszkańcach, którzy obdarzyli radnych zaufaniem i wybrali ich na swoich przedstawicieli. Na koniec Pan radny Józef Nowak życzył wszystkim owocnej pracy, wzajemnej współpracy i dobrego klimatu, abyśmy za pięć lat wyszli stąd z podniesionymi głowami i mogli powiedzieć wyborcom, że udało się w większości zrealizować obietnice wyborcze.

 

- Pan radny Andrzej Staron, również przychylił się do wypowiedzi przedmówcy.

 

- Pani Przewodnicząca RM poprosiła wszystkie Komisje o pozostanie po obradach rady w celu ukonstytuowania się.

- Pani Przewodnicząca RM poinformowała radnych o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych na rozpoczęcie kadencji. Oświadczenie majątkowe należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia ślubowania.


12. Zamknięcie sesji.

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Woźnikach

 

 

Protokołowała: Grażyna SośnicaZałączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2018 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 250
11 grudnia 2018 09:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2018 09:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2018 09:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_i_z_dnia_22112018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::