Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 122/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu w 2020 roku

UCHWAŁA Nr 122/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu w 2020 roku


Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu w 2020 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 4000,00 zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia i utrzymania punktu informacyjno - doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Miasta i Gminy Woźniki.

2. Źródłem pokrycia zadania, o którym mowa w ustępie 1, są dochody własne gminy.


§ 2. 


Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Gminą Woźniki.


§ 3. 


Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lublinieckiemu przeznaczona jest na funkcjonowanie w 2020 roku punktu informacyjno - doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Miasta i Gminy Woźniki.


§ 4. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 49
20 grudnia 2019 08:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_122xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 08:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany