Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 119/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 8020 z dnia 29.11.2019

UCHWAŁA Nr 119/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu na rok 2019


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1696,poz.1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwałą Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę

2 209 922,00zł

do ogólnej kwoty dochodów, w tym:

54 748 654,31 zł

1) dochody bieżące

218 284,00zł

a) dotacje celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

60 000,00zł

b) wpływy z podatku od srodków transportowych osób prawnych

12 000,00 zł

c) wypływ z podatku od czynności cywilnoprawnych

17 000,00 zł

d) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

129284,00 zł

2) dochody majątkowe 

1 991 638,00 zł

a)dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 991 638,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 


§ 2.

 

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę

2 209 922,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków, w tym:

58 407 300,31 zł

1) wydatki bieżące

1 241 622,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

1 211 117,00zł

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

54 650,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 156 467,00 zł

   w tym: zwiekszenie środków na  rezerwę  ogólną

150 000,00zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

(-) 8 968,00 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

39 473,00 zł

2) wydatki majątkowe

968 300,00 zł

a) inwestycje i zakupy  inwestycyjne

968 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 


§ 3.

 

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5. 


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 69
11 grudnia 2019 08:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_119x2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany