Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA nr 118/X/2019 Rady Miejskiej W Woźnikach z dnia 27.11.2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

UCHWAŁA nr 118/X/2019

Rady Miejskiej W Woźnikach

z dnia 27.11.2019 roku.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815 ) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.. poz. 869 )

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025 wprowadza się

następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje

brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 97
29 listopada 2019 08:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__objasnienia_do_zmian_dokonanych_w_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 08:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 08:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany