Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 117/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 8019 z dnia 29.11.2019

UCHWAŁA Nr 117/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na rok 2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 509, poz.1309, poz.1696, poz.1815 ) oraz art. 6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1256, poz.1309)

Rada Miejska w Woźnikach
uchwala:


§ 1.

 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zł za 1 q do kwoty 51,00 zł za 1q.


§ 2.

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 385/XLII/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 81
11 grudnia 2019 08:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_117.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany