Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 116/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

UCHWAŁA Nr 116/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Rada Miejska w Woźnikach
uchwala, co następuje:


§ 1. 


Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 69
28 listopada 2019 12:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy_gminy_wozniki_z_organizacjami_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_116x2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany