Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 115/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 8018 z dnia 29.11.2019

UCHWAŁA Nr 115/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1372 i 1518) Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje


§ 1.

 

Ustala się następujące wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych:

- za udział w działaniach ratowniczych – 22 zł/h;

- za udział w ćwiczeniach i specjalistycznych szkoleniach pożarniczych – 15 zł/h;

- za udział w szkoleniu pożarniczym  – 4 zł/h.


§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr 120/XII/2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach pożarniczych.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska


 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 78
11 grudnia 2019 09:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_115x2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany