Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 114/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Woźniki na lata 2020-2022

UCHWAŁA Nr 114/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Woźniki na lata 2020-2022


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz.1111 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. 


Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Woźniki na lata 2020-2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2020 roku.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 62
28 listopada 2019 12:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [program_wspierania_rodziny_w_gminie__wozniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_114x2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany